Куток мови

 

За редакцією проф. Олександра Панейка

 

НЕ ГОВОРИТИ І НЕ ПИСАТИ ТАК — ТРЕБА ГОВОРИТИ І ПИСАТИ

 

Цей, що; ці люди, що (які)...; — Той, що; ті люди, що (які)...;

від цієї хвилини, коли...; — від тієї хвилини, коли...;

в цих краях, де...; — в тих краях, де...;

скільки воно коштує, цього не знаю; — скільки воно коштує, того не знаю...;

як воно сталося, цього не розумію... — як воно сталося, того не розумію...

 

цей сам (ий); ті самі люди, в цей (той) спосіб, в такий спосіб — той сам (ий); ті самі люди, цим (тим) способом, таким способом

 

що нового; щось такого (страшного) — що нове; щось таке (страшне)

 

менше-більшебільш-менш

 

в так важливій справі...; як важливою справою... — в такій важливій справі...; якою важливою справою

 

воно залежить у великій мірі від того... — великою мірою

 

війна між Америкою а Японією — ...між Америкою і Японією

 

два а три є п’ять — два і три

 

Англія бореться по стороні Москви — по боці

 

з одної сторони..., з другої сторони... — з одного боку..., з другого боку

 

СЛІВ, ЩО В ДУЖКАХ, НЕ ВЖИВАЙТЕ:

 

(безличний) нахабний

 

(бесідник) промовець

 

(борба) боротьба

 

(будьто) ніби, наче, буцім; (будьто-будьто) хоч-хоч

 

(бувший) колишній

 

(варта) варт, варто

 

(видіти, предвидіти) бачити, передбачити, бачать, бачачи

 

(відносно) щодо, супроти, проти

 

(відносно) малий — розмірно малий

 

(великан, великанський) велетень, велетенський

 

(вечером, літом, зимою, осінню...) ввечері, влітку, взимку, восени, вліті, взимі

 

(виїмок) виняток

 

(вистарчить) вистане; досить щоб

 

(відтак) потім, опісля, далі

 

(взивати) закликати

 

(візвання) заклик, поклик

 

(жию, жиєш) живу, живеш

 

НАГОЛОШУЙТЕ ТАК:

 

адвокат

акцент

антихрист

апетит

аптека

батьківщина

болгарин

боярин

буду

будеш

будемо

була

були

булава

варвар

варварський

ввічливий

вгору

вежа

величний

вибачливий

вибранець

висланець

віддала, -ли

відомий, відомість, але

до відома

відразливий

відсоток

військовий

вільний

влітку

взимку

Володимир

вороний

вояк

галичанин

голубий

гора — на гору

горілиць

Господь

грамота

 

[Львівські вісті, 18.04.1943]

 

НЕ ГОВОРІТЬ І НЕ ПИШІТЬ ТАК — ТРЕБА ГОВОРИТИ й ПИСАТИ:

 

Зараз (є) сьома година — тепер сьома година (зараз=за хвилину, напр., зараз буде сьома година)

 

йому біля 40 років — йому коло (яких, приблизно) 40 років; (біля — тільки в просторовому значенні: біля моря, біля гаю)

 

дещо більший — трохи більший (дещо — це займенник: Хочу вам дещо розказати)

 

ізза браку часу не був у театрі — за недостачею часу (через)... (із-за, з-за — тільки в просторовому значенні: Місяць виплив із-за хмари)

 

задля своєї праці був їм невигідний — через свою працю (своєю працею)... (задля — тільки в заміровім значенні: Зробив це задля нього, для нього)

 

не прийшов мимо того, що обіцяв — ...хоча обіцяв; не зважаючи на те, що...; дарма що... (мимо — тільки в просторовому значенні: Ішли мимо церкви або мимо церкву)

 

вчився в школі через два роки — вчився два роки, впродовж двох років (через два роки, після двох років)

 

не вчився для того, що не мав спромоги — не вчився тому, що не мав спромоги (для того — тільки в заміровім значенні: Вчився для того, щоб щось знати)

 

необхідно зробити; необхідна умова — треба зробити: конечна, доконечна, невідмінна умова (необхідний — такий, що без нього не можна обійтися: нім. unentbehrlich, поль. niezbędny)

 

обходити роковини — святкувати роковини (обходити село, обходити ворога)

 

в бібліотеці заховуються старі книжки; вони заховують давні звичай; учень заховується гарно — ...зберігаються давні книжки: зберігають звичаї (не: бережуть): учень поводиться гарно (заховатися=сховатися)

 

треба нам застановитися, як це зробити — ...подумати, задуматися (застановитися=здержатися: Через cпeку орання застановилося — Словник Грінченка)

 

чи тямиш, як це було? — чи пам'ятяєш... (тямити=розуміти, пор. тямуща людина)

 

СЛІВ, ЩО В ДУЖКАХ, НЕ ВЖИВАЙТЕ:

 

(вкоротці, внедовзі) незабаром,

 

(відзеркалюватися) відбиватися

 

(воздух) повітря

 

(вправді) правда

 

(впрочім; прочі) а втім, зрештою; всі інші

 

(гладонький, слабонький. легонький, дрібонький) гладенький, слабенький, легенький, дрібненький

 

(грудь) груди: одна грудина

 

(глубокий) глибокий

 

(декотрі) деякі

 

(дневний, дневник) денний, денник

 

(домів) додому

 

(доперва) тількищо, ось тільки, тільки но, щойно, щотільки

 

(дозваляти) дозволяти

 

(дрощі) дрижаки

 

(дусити) душити

 

(єство) істота

 

(жена) жінка, дружина, жона

 

(женщина) жінка

 

(зависить від...) залежить

 

(загадочний) загадковий

 

(заки) поки, перш ніж

 

(замітний) помітний

 

(зачет) залік

 

(заникувати) займати

 

(зачинати) починати

 

(заперестати) перестати, занехати, покинути

 

(заосмотрити) забезпечити

 

(зглядно) чи, чи пак

 

(звено) ланка

 

(злишній) зайвий

 

(заєдно) раз-у-раз, завжди

 

(заінтересування) зацікавлення

 

(знова) знов, знову

 

(знакомий) знайомий

 

(засадничо, в засаді) в основному

 

(знимка) зні'мок

 

НАГОЛОШУЙТЕ ТАК:

 

За відсутністю відповідних черенок у нашій друкарні, наголос зазначуємо знаком апострофа.

 

була', були' 1)

бу'ду, бу'деш, бу'демо

ворони'й 1)

гризо'та

гуцу'л

громадя'нин

гроші, гро'шей, грі'шми

дала', дали'

да'ром

дека'н

декре'т

ди'вний

дива'н

ді'ло

довжни'к

дові'рлиний

дово'дилося

доно'с

до'нька, дочка'

до ча'су

до'сить

доце'нт

дро'ва

джерело'

єгиптя'нин

єпі'тет

єрети'к

життє'пис

завбі'льшки

завгли'бшки

за'вжди

загові'р

за'грава

заміжня' (жінка)

замо'к, замка' (що замикається)

за'мок, за'мку (напр. княжий за'мок)

запримі'тити

зви'сока

зда'лека, зда'леку

зда'вна

зма'лку

 

1) в попередньому "Кутку мови" друкарська помилка!

 

[Львівські вісті, 24.04.1943]

 

НЕ ГОВОРІТЬ І НЕ ПИШІТЬ ТАК — ТРЕБА ГОВОРИТИ Й ПИСАТИ:

 

Це одинока наша надія — Це єдина наша надія (одинокий= сам один: Я не одинокий, є з ким в світі жить!)

 

Ми надіємося, що все скінчиться добре — ми сподіваємося (не: сподіємося!); [надіятися на кого=покладати на кого надію: Я надіюся на брата. в зв’язку з тим не плутати слів ненадійний і несподіваний; ненадійний — такий, що на нього не можна надіятися, що йому не можна довіряти: Це ненадійна людина, але: несподівана смерть (не: нена­дійна смерть!); він прийшов до нас несподівано (не: ненадійно!)]

 

в певних випадках; бачимо там певні недостачі — в деяких випадках; ... деякі недостачі (але: я певний того, що...; воно зовсім певне...)

 

придивляючись до життя комах, можемо завважити, що... —... можемо помітити (завважати, зауважати=зробити кому уваги)

 

вивчився мови протягом (на протязі) кількох місяців; працював у фабриці на протязі трьох років — вивчився мови за кілька місяців, впродовж кількох місяців; працю­вав три роки (протягом — протяжно, спроквола: Цю пісню співають протягом)

 

ми заставили ворога покинути село — ми приневолили, примусили (заставити кожух, заставляти столи...)

 

сьогодні чудесна погоди; в неї чудесні очі; чудна осінь — ...чудова погода; чудові очі; чудова осінь (чудесний=надприродний, напр., чудесна переміна води у вино; чудний=дивний)

 

справа важлива для цілого народу; ціла Европа бореться — ...для всього народу; вся Eвропа (у збірному значенні тільки ввесь: ввесь світ, все людство, вся Україна; ціла Европа — хіба тільки в топографічному значенні: Ціла Европа була колись дном моря; цілий олівець, ціла книжка...)

 

СЛІВ, ЩО В ДУЖКАХ, НЕ ВЖИВАЙТЕ:

 

(діточий) дитячий

 

(Евген) Євген

 

(значиться) значить

 

(Іспанія) Еспанія

 

(Індії, Пруси, Чехи) Індія, Прусія, Чехія

 

(клич) гасло, поклик

 

(клякати) ставати навколішки, на коліна

 

(кпити) кепкувати, глузувати

 

(коби) аби, коли б, щоб

 

(красавиця) красуня

 

(кровавий) кривавий

 

(книжочка) книжечка

 

(лютень) лютий

 

(месть) помста

 

(миш) миша

 

(місто; містоголова) замість; заступник голови

 

(міродайний) міродатний

 

(місточко, гніздочко) містечко, гніздечко

 

(много, многі) багато

 

(много кращий) куди кращий, далеко кращий, багато кращий

 

(могучий) могутній

 

(можність) спроможність, спромога, змога

 

(муж) чоловік; (мужатка) заміжня

 

(мужик) селянин

 

(назагал) в загальному, в цілому

 

(належить пам'ятати) треба, слід пам'ятати

 

(наколи) якщо, як, коли

 

(нарочно, нароком) навмисне

 

(наслідник) наступник

 

НАГОЛОШУЙТЕ ТАК:

 

змилосердитися

знатний

значення, значити, значить (=означати)

значіння, значити, значить (=poбити знаки)

знахар

знівечити

зовсім

зразу

ідол

іній, інею

какао

календар

камінний, кам'яний

католицький

килим

китиця

кленовий

князівський, князівство

кодекс

користь, корисний

крадіж, крадежу (чол. р.)

курінь, куреня

курятко

лексикон

Литва

лікар, лікарі

людство

льокаль

листопад

лівобіч, ліворуч

мабуть

магометанин

 

[Львівські вісті, 02.05.1943]

02.05.1943