Нова правопись руска.

 

Під такою написею читаємо в нинїшній урядовій Gazet-і Lwowsk-ій:

 

"Рескриптом з дня 25 падолиста с. р. ц. к. міністерство просвіти і віроисповідань поручило завести в школах галицких правопись руску після ухвал анкети, котрі свого часу подані були, до прилюдної відомости. Подрібні зарядженя видасть в найблизшім часї ц. к. краєва рада шкільна."

 

До сего урядового оповіщеня додамо від себе кілька приміток на основі информацій з Відня, які ми одержали як-раз сегодня.

 

Рескрипт міністерства до краєвої ради шкільної носить дату 25 н. ст. падолиста с. р., а ухвала в міністерстві просвіти запала дня 16 н. ст. падолиста.

 

Зміна правописи зайшла лише в тім, що 1) на звук "і" має уживатись тілько той один знак замість уживаних шістьох знаків [і, и, ы, ѣ, ô, ê]; 2) на звук "и" має уживатись лиш той один знак замість трех [и, і, ы]; 3) значок "ъ", яко неживий уже нинї, має ся опускати; 4) звук "ѣ=ji" задержано в видї "ї" [бо "ѣ" властиво означає звук "je"]. Більше змін нїяких не введено.

 

Дїти мають навчитись читати також церковні книги, а до того має податись можність в підручниках шкільних.

 

На Буковинї "Букварь", уложений инспектором Ом. Поповичем, заведений уже в школах з початком сего року шкільного.

 

Міністерство, затверджуючи ухвали анкети, зложеної з професорів руского язика в універсітетах, ґімназіях і семинаріях учительских, стануло — як нам пишуть з Відня — єдино на становищи педаґоґічнім, т. є. що нова правопись має улекшити молодежи шкільній науку руского язика.

 

[Дѣло]

07.12.1892