Відозва до Русинів

 

від управи "Народної Торговлї".

 

Загальні збори товариства "Народна Торговля у Львові", відбули ся дня 1 н. ст. падолиста 1890 р. у Львові вибрали підписаний совіт управляючій на новий шестилїтний період, віддаючи в руки підписаних веденє дїла, в имя Боже щасливо розпочатого в роцї 1883-ім і припоручаючи їм дальшу судьбу сеї народної институції. Підписаний совіт управляючій принявши ся сего важкого і для наглого народу вельми важного дїла, не пожалує своїх трудів, щоби оправдати довіріє положене в нїм голосом загальних зборів членів товариства, сповняючи совістно обовязки вложені статутом товариства і дбаючи про розвій питомої руської торговлї в нашім краю, тої великої идеї, з котрої вийшла перша народно-економічна институція, якою єсть до нинї "Народна Торговля у Львові".

 

За перших шість лїт свого истнованя товариство "Народна Торговля у Львові" по мисли постанов §.4. статутів займало ся закупном і продажею товарів і продуктів краєвих а також заграничних, […] посередничило при закупнї і доставі товарів для своїх купцїв і публики, а також приймало грошеві вкладки на щадничі книжочки. Жаден неупереджений чоловік не заперечить того, що вже до сего часу не одно добре зробила "Народна Торговля" для свого народу. Се єсть однакож лише початок, а підписаний совіт управляючій, бажаючи по силам дальше і всестороннїйше розвивати сю народну институцію, постановив звернути свою увагу головно на слїдуючі справи:

 

Як кожде дїло людське несовершенне і вічно потребує поправи та зміни, так і наша "Народна Торговля" потребує дальшого розвою, щоби сповнити своє завданє: народно-економічної институції, котра би обняла цїлий наш край, воскресила колишне славне і богате руське купецтво та стала ся взором поважної і солідної институції торговельної.

 

Першею річею при оборотї торговельнім єсть поданє купуючій публицї доброго, здорового і дешевого товару. До сего має "Народна Торговля" більше спромоги, як кождий иншій купець в нашім краю, розпоряджаючи кождої хвилї значнїйшим капіталом і позбуваючи на всїх своїх складах значну скількість товару. Хотячи під тим взглядом вдоволити всесторонному бажаню, буде підписаний совіт спрошувати до помочи знатоків з по-за совіта при замові товарів і вишукуваню жерел, з котрих мають побирати ся артикули торговельні. В тім дїлї будуть також пожадані від наших Вп. Земляків всякі уваги і поміченя що-до поведеня наших торговель філіяльних, о котрі сим просить совіт управляючій і котрі старанєм єго буде по можности увзгляднати. Надаванє жерел нашого промислу купецького в краю лежить як в интересї краєвих продуцентів, так і "Народної Торговлї".

 

Другою справою єсть правильна і совістна адміністрація "Народної Торговлї". В часї основаня нашої институції майже не було своїх людей из стану купецького, котрих з повним довірієм можна би було ужити до дїла купецького. Нинї по шестилїтній праци підховала "Народна Торговля" першій молоденькій стан руських купцїв. Вийшов з сего не лиш той хосен, що в "Народній Торговли" десятки своїх людей находить занятє і удержанє, але і сей, що наші люде учать ся в "Народній Торговли" купецтва і відтак або працюють з хісном для сеї институції або самостійно відкривають торговлї по місточках і селах нашого краю. На дальше підховуванє і образованє власного стану купецького зверне совіт управляючій особливу увагу і буде старатись о те, щоби по всїх торговлях були розміщені люде, фахово спосібні і совістні. О скілько з уваги на правильне веденє "Народної Торговлї" дадуть зменшити ся кошти адміністрації, і в тім напрямі не залишить совіт відповідних заряджень.

 

Бажаючи сильнїйше розбудити руське купецтво по цїлім краю, буде підписаний совіт безкористовно служити порадою і дїлом нашим купцям по місточках і селах, а се головно удїлюванєм порад при засновуваню і веденю крамниць, достатчуванєм відповідного місцевим відносинам і дешевого товару, вказуванєм жерел до набуваня товару, а також набуванєм і позбуванєм наших краєвих продуктів при их посередництві — так, щоби "Народна Торговля" стала ся з часом осередком житя купецького межи нашим народом в краю.

 

Истнованє "Народної Торговлї" єсть осущенєм горячого бажаня цїлого нашего народу, а єї дальшій розвій залежить від сили і духа того народу. Стараючи ся про хосенний розвій "Народної Торговлї" на честь і славу руського народу — совіт управляючій звертає ся сим до того народу, жадаючі від него піддержуваня і підпираня интересів сего товариства по всїх закутках нашого краю.

 

Відзиваємо ся про-те до Вас Всечестні отцї духовні яко до провідників і просвітителїв того народу; до Тебе світська интеліґенціє, що все горнеш ся радо під свій рідний прапор; до Тебе славне руське міщаньство і до Вас Панове громадо, селяне господарі і промисловцї, що вже не раз дали Ви докази свого патріотизму і жертволюбія, — запрошуючи Вас всїх до дальшого численного приступуваня в члени сего першого руського економічного товариства як і загалом до живої участи в тім нашім народнім дїлї. В Ваших щоденних потребах звертайте ся до складів "Народної Торговлї", купуйте єї товари, котрі Вас певно вдоволять; виданий Вами гріш пійде на дїло народне, а заробок купецький припаде Вам яко членам сеї нашої институції.

 

Будьмо сильні єдностію і богаті у власній хатї щирою невсипущою працею!

 

Остаєм всегда на услуги наших членів і сподвижників сего вельми важного дїла народного!

 

Совіт управляючій товариства "Народна Торговля", товариства зареґістрованого з ограниченою порукою.

 

У Львові в падолистї 1890.

 

Евгеній Дудкевич, предсїдатель.

Д-р Кость Левицький, секретар.

Иван Бічай, заступник предсїдателя.

Дирекція: Аполлон Ничай, Василь Нагірний.

Члени совіта: Д-р Стефан Федак, Иларіон Герасимович, Кирило Кахникевич, Михайло Спожарський.

 

[Дѣло]

 

21.11.1890