Квестія жіноча а правительство.

 

При дебатї буджетовій над середними школами порушили деякі посли справу висшого образованя шкільного женщину. На ті замітки відповів міністер просвіти бар. Ґавч, представляючи погляди правительства на т. зв. квестію жіночу.

 

Приступаю — говорив міністер Ґавч — до квестії жіночої. Може було би відповіднїйше сказати до образованя жіночого, бо понятє слова квестія жіноча містить в собі більше анїж се, що входить в мій ресорт. Вже в комісії буджетовій я заявив передовсїм, що міністерство просвіти не годить ся засновувати ґімназії для женщин, а тепер мушу ще раз те саме з всею рішучостію повторити. Розуміє ся, що не моя річ запускати ся при тій нагодї в оцїнку психічних прикмет женщини. Уважаю можливим, що поодинокі женщини суть в силї покінчити з успіхом студії приписані для мужчин і відповісти вимогам всїх истнуючих испитів; а все таки міністерство просвіти не може не зважати на се, що квестія образованя женщин, Як єї тепер загал понимає, має важне значінє також під взглядом економічним. Я зазначив вже в комісії буджетовій, що рух жіночій містить в собі загальну небезпечність економічну — хоч для поодиноких личностей може бути, що єсть приватною потребою економічною — бо в наслїдок надмірної конкуренції жіночої мусїла би зменшитись платня заробкова мужчин і тогдї як раз сі обставини, котрі причинили ся до заостреня в нашім часї квестії жіночої, се єсть недогідні вигляди супружескі, а тим самим і відносини родинні мусїли би потерпіти. Ми чим раз більше віддаляли би ся від идеалу родинної платнї заробкової, від сеї висоти заробку, на котрій заробок мужа має вистати на утриманє родини.

 

Маючи те все на увазї, згадаю, що міністерство просвіти занимає ся в тім напрямі деякими підготовляючими студіями. Найважнїйша справа після моєї гадки — старатись о се, що можна назвати висшою наукою жіночою, старатись о науку, котра виходить по за обсяг народної і видїлової школи і котра містить в собі не так певне фахове образованє, як радше відповідне підготовленє дївчини до єї будучого званя жінки і матери. Закладанє таких висших шкіл жіночих (hohere Tochterschulen) в поодиноких краях після відмінних типів, відповідних місцевим відносинам — єсть як раз тим, до чего мусимо в першій лінії стреміти. В тім містить ся пекуча потреба передовсїм нашого середного стану; учителям, урядникам, офіцирам, котрих небо поблагословило доньками, треба доконче прийти з якоюсь помочію і в тім взглядї міністерство просвіти буде підпирати всїми розпорядимими средствами закладанє таких шкіл. Але і в иншім напрямі принесуть такі школи хосен. В наслїдок сего піднесе ся спосібність до заробку женщин, буде можна для великого числа кандидаток, для котрих будуть установлені спеціяльні комісії испитові при університетах, утворити при тих школах посади учительок і в сей спосіб они будуть могли відповідно співдїлати при висшім образованю свого власного пола.

 

Розуміє ся, що при тім всїм треба подбати і о тих, котрі справдї покінчили приватно ті заведеня наукові, котрі я уважаю невідповідними для жіночого пола, а то наші ґімназії. Дотепер у нас в тім взглядї нема сталої практики. Ті кандидатки допускають ся що правда до испитів, але тим испитам не можна признати характеру повного испиту зрілости. Хочу постаратись о се, щоби була подана можність також женьским кандидаткам складати испит зрілости в кождім краю, в кождій мові, в ґімназіях державних під доглядом краєвого инспектора, розуміє ся цїлком після тих самих услівій що і для мужеских кандидатів, бо після моєї гадки було би цїлком неоправданим класти для женьских кандидаток якісь лекші услівя як для мужеских.

 

Поодиноким женщинам, як звістно вис. палатї, удало ся при витревалости придбати собі в належитім порядку дипльом докторскій в заграничних університетах, а взглядно факультетах, котрі в сущности так само уладжені як наші факультети медичні. Не розсуджаючи тут квестії, чи женщина надає ся на лікаря. Думаю, що сего вимагає слушність і справедливість аби такі кандидатки на будуче, в наслїдок зміни наших приписів, бодай мали можність осягнути ностріфікацію своїх дипльомів докторских також і для нашого краю, скоро зложать всї строгі испити при таких самих услівях, які обовязують мужеских кандидатів.

 

Найтруднїйша справа з фреквентованєм наших висших шкіл. Вправдї женщини вже і тепер можуть фреквентувати, але в неконче відповідній формі. Они можуть бути допущені за згодою дотичного доцента яко госпітантки на поодинокі виклади, і справдї значне число женщин ходить на виклади в університетах. Рівнож і під тим взглядом старає ся міністерство просвіти винайти иншу форму, щоби женщинам подати нагоду придбати собі наукове образованє в наших університетах. Безперечно, що годї се зробити без певних застережень і длятого уважаю відповідним, вислухати найперше опінії всїх медичних видїлів. Такої опінії не доручено ще доси міністерству просвіти, тож і менї поки що годї тут зазначити, як справа буде полагоджена. На кождий спосіб менї здає ся, а палата чейже се притакне, що міністерство просвіти зробило в тій справі все, що відповідало єї теперішному станови.

 

Дѣло

29.02.1896