Комунікат.

 

З приводу переловлення депеші польського посла у Відні Ґалецького до польського президента міністрів Падеревського у Варшаві, поданої нище, Державний Секретаріят оголошує отсей комунікат:

 

Подаючи шифрову депешу польського посла у Відні Ґалецького до президента міністрів Падеревського до відома нашого загалу, Державний Секретаріят заявляє, що вважає її зміст неправдоподібним, а то і видуманим, бо не можна ймити віри, щоби який небудь Українець, а тим менше Др. Кость Левицький, міг предложити утворення невтральної сфери, згаданої депеші, на схід від Львова тим більше, що таке предложення стоялоби в суперечности з застереженнєм Борислава для Українців. Так само ідея федерації України з будучою Росією, висловлена хочби і приватно українським політиком тої міри, що Др. Кость Левицький, велить приймити за певне, що зміст евентуальної розмови або цілком видуманий, або що найменше грубо перекручений.

 

Приймаючи можливість, що польська сторона буде старатися використати політично сю депешу, Державний Секретаріят заявляє, про всякий случай, що Др. Кость Левицький не є уповажнений вести якінебудь політичні хочби і приватні розмови про українсько-польські взаємини.

 

Українське правительство Західної Области Української Народньої Републики згідно з волею українського народу стоїть непохитно і дальше на дотеперішнім становищі, що тільки признання Поляками української державної суверенности на цілій українській етноґрафічній території може бути вихідною точкою в розмовах про українсько-польський мир.

 

_______

 

Prezydent ministrów Paderewski — Warszawa (szyfry).

 

Kość Lewicki poruszył podczas rozmowy z Korytowskim myśl zawieszenia broni w ten sposób, by na wschód od Lwowa nie podając dokładnie granicy utworzono strefę kilkukilometrową, z północy na południe idącą, którąby obsadziły wojska ententy, zostawiając zarząd każdego powiatu na wschód od tej strefy Ukraincom z dodaniem Polaka do kontroli, na zachód zaś odwrotnie Polakowi z dodaniem do kontroli Ukraińca.

 

Wielką wagę kładzie L. na Borysław, z którego Rusini żyją.

 

Utworzenie strefy granicznej przez entente zarządzanej nie przeszkadzałoby w żadnym kierunku ostatecznej decyzyi ententy co do przynależności Galicyi wschodniej.

 

Lewicki oświadczył następnie, że Ukraińcy Galicyi zupełnie się przyłączyli do Ukrainy rosyjskiej pragnąc w ten sposób utworzyć państwo ukraińskie, obejmujące wschód Galicyi, zamieszkały przez Rusinów, jako federacya z przyszłym państwem rosyjskiem, w ten sam sposób, jak to proponował Chmielnicki caratowi przed ugodą perejasławską.

 

Na uwagę K. że entente prawdopodobnie na utworzenie jakiejkolwiek Ukrainy się nie zgodzi, wiedząc, że Ukraina od przeszło 300 lat była podżegana, tak samo jak Galicya wschodnia, przez berlińskie pieniądze i z Berlina kierowana, odpowiedział L., że może jest niemoc (?) chwilowa, ale że w Paryżu razem osobistości pracują nad tem, by entente odpowiednio usposobić.

 

Na uwagę K., że możeby dobrze było zaniechać federacyi z Rosyą i podobnie jak Litwa i Białoruś połączyć z Polską Ruś Czerwoną, oświadczył L., że na razie wskutek miesięcznych warunków. . . . (бpaкyє) że utworzenie strefy granicznej może uzyskać zwolenników dla tej myśli.

 

. . . . . . . (бpaкyє) konwersacye z Lewickim, który tutaj jeszcze tydzień zabawi i byłby gotów pó otrzymaniu listu żelaznego pojechać do wyznaczonego mu miejsca . . . . .(бpaкyє) . . . . 1. ockiego.

 

Poseł Gałecki.

 

_______

 

УПБ. Станиславів 12. лютого 1919. Урядово повідомляють: Поширювані вісти про переговори з Поляками не мають найменшої основи. Ніяких переговорів з Поляками не було, нема і не буде, доки Поляки занимають хочби одну пядь нашої землі. Переговори, про які вже офіціяльно звідомлювано, відбувалися у Львові не з Поляками, а з англійською та француською місією, на запрошення цеї місії, одначе не довели до результату.

 

Република

13.02.1919