Рада надзираюча товариства взаїмних обезпечень "Днїстер"

рішила на послїднім засїданю дня 19 мая 1893, щоби о засїданях ради і о важнїйших датах відносячих ся до стану і розвою товариства подавати відомість для загалу Русинів в часописях. В наслїдок того подає дирекція товариства слїдуючій комунікат.

 

Рада надзираюча по уконстітуованю товариства до вересня 1892. відбула чотири засїданя, на котрих уложено і рішено все, що було потреба до введеня товариства в житє, так що з днем 15 вересня 1892 розпочав "Днїстер" дїловодство. Відтак відповідно до реґуляміну ради надзираючої відбула рада під проводом свого презідента Вп. Т. Бережницкого дня 15 лютого 1893 перше [з ряду V.], а дня 19 мая 1893 друге [з ряду VI.] звичайне (квартальне) засїданє, на котрих вислухала і одобрила справозданє з дїяльности дирекції, і справозданє комісії ревізійної, — як також провірила квартальні пробні білянси. До кінця І. кварталу 1893 обезпечив "Днїстер" в 3563 полісах майна недвижимого і движимого на суму 2,765.992 зр. а. в. До того часу приключило ся 9 шкід, і всї зліквідовано і виплачено безпроволочно в сумі 1.899 зр. 48 кр.

 

Рада надзираюча сконстатувала на підставі справоздань і білянсів, що товариство розвиваєсь нормально.

 

Дотепер оперує товариство у всхідній Галичинї і північній Буковинї і зискує що-раз більше популярности серед загалу рускої суспільности.

 

До дня 15 н. ст. мая приступило до "Днїстра" 4.576 членів з вартостію обезпеченою в сумі 3,566.486 зр.

 

Позаяк в многих сторонах краю бракує ще відповідних аґентів, рішила рада надзираюча установити окремого функціонара, котрий би удав ся на місце в цїли переведеня орґанізації агенційної.

 

З огляду, що рада надзираюча має відбувати частїйші засїданя і що до ради належать також лиця замісцеві, вносила дирекція, щоби члени ради бравші участь в засїданю, діставали відшкодованє часу або марку презенційну, — однак члени ради, ведені чувством патріотизму, одноголосно відклонили се внесенє.

 

Присутні були на засїданю дня 19 мая 1893 всї члени ради замешкалі у Львові і 7 членів з по-за Львова, — оправдали свою нeпpиcyтність 2 члени замісцеві.

 

Від почетного презідента Єго Екс. ВПреосв. митрополита д-ра Сильвестра Сембратовича наспіло письмо, що з причини виїзду до Риму не може взяти участи в засїданю ради.

 

______

 

Рівночасно з повисшим комунікатом одержали ми від Дирекції "Днїстра" отсе письмо:

 

"Поважана Редакціє!

 

В ч. 101 Вашої пов. часописи з дня 20 мая с. р. в рубрицї "Рух в руских товариствах" поміщено звістку про засїданє ради надзираючої товариства взаїмних обезпечень "Днїстер", в котрій сказано, що "найбільших супротивностей дізнає товариство зі сторони Славії" і згадує ся про контр аґітацію неприхильних товариству елєментів посеред Русинів.

 

Просимо отже сконстатувати, що артикул той не походить від дирекції анї не має нїчо спільного з управою товариства "Днїстер". [Констатуємо се — Ред.] З товариством взаїмн. обезпечень "Славія" не мали ми до тепер нїяких урядових зносин, тим самим не мали ми нагоди дізнати від того товариства нїяких противностей.

 

Що-до другої згадки мило нам сконстатувати, що загал рускої интеліґенції відносить ся до нашого товариства прихильно, без різницї політичних партій, так як того вимагає патріотичне розумінє економічних народних обставин.

 

Дирекція товариства взаїмних обезпечень "Днїстер" у Львові."

 

Дѣло

 

23.05.1893