W LXXXV rocznicę.

Dziś 85-ta rocznica urodzin wielkodusznego Monarchy, Franciszka Józefa I.

 

Opromieniona ostatniemi zwycięstwami, obchodzona jest w calej Monarchji solenniej, niż minionymi laty. Uroczyściei jest też obchodzona i przez społeczeństwo polskie.

 

Polacy w wielkim roku wojny światowej zapisali krwią własną na kartach historji, że czynami ich kieruje wdzięczna pamięć, pamięć serca.

 

Pomni jesteśmy, że wiele swobód narodowych, których zażywała nasza dzielnica są wylącznem dziełem Monarchy. Pomni jesteśmy serdeczności, jaką Monarcha wielokrotnie okazywal polskiemu narodowi. Ostatnim jej wyrazem były słowa wyrzeczone niedawno do prezesa Kola polskiego z poleceniem, aby je dalej obwieścił, — słowa, że stosunek Monarchy do Polaków pozostał niezmienionym, — że

 

istniejące urządzenia konstytucyjne w Galicji, a niemniej przysługujące Polakom prawa językowe, pozostaną w mocy bez zmiany.

 

Wierzymy też niezłomnie, że, idąc z zawieruchy dziejowej w lepszą przyszłość, w sprawiedliwości miłościwej Monarchy znajdziemy zawsze ostoje naszych slusznych praw.

 

***

 

Uroczystość urodzin cesarskich rozpoczęła się wczoraj wieczorem w sposób niezwykle okazały.

 

Przez cały dzień wczorajszy odbywało się dekorowanie gmachów publicznych i domów prywatnych flagami rozmaitego rodzaju. Gmach ratusza zmienił codzienny swój wygląd, począwszy od jego podnóża bowiem, a skończywszy na wieży ratuszowej przybrano go draperjami, flagami, kwieciem oraz tarczami z herbami miasta. Tak samo domy prywatne udekorowano portretami Monarchy, które okolono zieleną, z okien zaś i balkonów zwisają dywany i przeróżne tkaniny.

 

W przeddzień uroczystości.

 

Począwszy od godz. 6 wieczorom nadciągać zaczęły w kierunku gmachu sejmowego tłumy osób cywilnych i wojskowych i delegacje korporacji rękodzielniczych ze sztandarami, stąd bowiem wyruszyć miał pochód z towarzyszeniem muzyk wojskowych.

 

Przed wejściem do gmachu sejmowego ustawiły się trzy orkiestry, po bokach zaś stanęły zastępy młodzieży obojga płci i żołnierze z lampionami i płonącemi pochodniami. Z uderzeniem godziny 7 wieczorem wszystkie muzyki odegrały równocześnie trzykrotnie hymn cesarski, w czasie którego zebrany na balkonie sztab oficerów, oraz wojskowi salutowali, zebrana zaś tłumnie obok ogrodu pojezuickiego publiczność odkryła głowy.

 

Po odegraniu hymnu muzyki wyruszyły, każda w innym kierunku, a za niemi posuwały się korowody z lampionami i pochodniami. Pochód, w którym znajdowały się sztandary korporacji, liczył kilka tysięcy uczestników, w czem sama młodzież niosącą lampiony, naliczono przeszło 300 osób.

 

Na ulice miasta wylęgło mnóstwo mieszkańców, a na głownlejszych ulicach trudno się było przez chwilę przecisnąć.

 

Na gmachu ratuszowym zajaśniały o zmierzchu efekty świetlne, również naprzeciw gmachu sejmowego, w głębi ogrodu pojezuickiego umieszczono wśród krzewów świetlany transparent, wyobrażający litery "F. J. I." Ponadto w wielu domach prywatnych okna mieszkań iluminowano.

 

Orkiestry wojskowe przeciągając ulicami przy tłumnym udziale publiczności grały do późnego wieczora, poczem w rozmaitych punktach miasta pochody rozwiązywały się.

 

Depesze gratulacyjne.

 

Do kancelarji gabinetowej Jego Cesarskiej Mości wysłano wczoraj ze Lwowa następujące depesze gratulacyjne:

 

Z okazji uroczystości 85. rocznicy urodzin Jego Cesarskiej Apostolskiej Mości ośmielam się w imieniu miasta Lwowa przesłać wyrazy najgłębszej czci, hołdu i miłości wraz z zapewnieniem niewzruszonej wierności dla naszego najukochańszego Monarchy z prośba o złożenie ich u stóp Najwyższego Tronu.

 

Komisarz rządowy, Lwów.

 

***

 

Towarzystwo strzeleckie we Lwowie, jako przedstawicielstwo polskiego mieszczaństwa w stolicy kraju, składa u stóp Tronu w dniu urodzin najukochańszego Monarchy wiernopoddańcze uczucia z wyrazami najgłębszej czci i hołdu.

 

Niech Bóg osłania i ochrania w najdłuższe lata naimilościwiej nam panującego Cesarza Franciszka Józefa I.

 

Ferdynand Ohly. Józef Neumann.

 

***

 

Lwowska Izba rękodzielnicza, jako przedstawicielka całego stanu rękodzielniczego w stolicy kraju, składa u stóp Tronu w dniu urodzin Najukochańszego Monarchy wiernopoddańcze uczucia z wyrazami najgłębszej czci i hołdu.

 

Niech Bóg osłania i ochrania w najdłuższe lata naimilościwiej nam panujacego Cesarza Franciszka Józefa I.

 

Ferdynand Ohly. Krzysztof Janowicz. Marjan Bendł.

 

Program uroczystości na dziś.

 

Dziś rano między godz. 6 a 7 pobudka.

 

O godz. 9 rano uroczyste nabożeństwa we wszystkich kościołach i świątyniach. Dla przebywających we Lwowie starszych oficerów nabożeństwo w kościele OO. Jezuitów, zaś w bazylice katedralnej nabożeństwo dla ludności.

 

W południe uroczyste przyjęcia w komendzie II. armji, w komendzie etapowej, oraz w komendzie miasta.

 

Wieczorem uroczyste przedstawienie w teatrze miejskim.

 

Rozdawnictwo premji inwalidom.

 

Tradycyjnym zwyczajem z okazji urodzm cesarskich dziś w południe odbędzie się w ratuszu uroczystość rozdawnictwa premji inwalidom i ich rodzinom z utworzonego na ten cel funduszu gminy miasta Lwowa.

 

W uroczystości tej weźmie udział komisarz rządowy starosta p. Grabowski, oraz delegaci władz wojskowych.

 

[Kurjer Lwowski]

18.08.1915