Деклярація Правительства Української Народньої Републики.

 

Оборона Української Народньої Републики та потреба кращого упорядковання Державного життя зробили необхідним для українських соціялістичних партій стати до орґанізації нового Народнього Правительства, яке мало-б в собі представників найвизначнійших партій України. Попередня Рада Народніх Міністрів не мала в свойому складі представників політичних партій, що не давало їй вести свою роботу так успішно, як того вимагає відповідальне положення нашої Републики зовні й величезні завдання внутрішньої державної роботи.

 

Волею Директорії Української Народньої Републики в порозумінню з українськими соціялітичними партіями нове Народне Правительство приступило до многотрудної державної роботи, в цей тяжкий для нашої Републики час. Кабінет Народніх Міністрів, який обєднує соціялістичні партії України, оповіщає громадян Української Народньої Републики про ті завдання, які він буде виконувати по мірі своїх сил на добро і щастя загроженої з усіх боків нашої Вітчини.

 

Не хотів український нарід забирати собі чужі землі, не бажав він грабувати чуже добро: тільки за забезпечення свого права жити самостійним і незалежним життям боряться найкращі сини українського народу з усіма ворогами нашої волі. З одного боку — польське панство, котре не хоче помиритися з тим, що український люд — селяне і робітники Галичини, Холмщини і Волині, не бажають бути в ляцькій неволі, оружною силою напало на споконвічні українські землі й забрало столицю Галичини місто Львів і другі міста й повіти нашої землі, политі потом і кровю українського народу. З другого боку російське комуністичне большевицьке військо, не вдовольняючись грабованням селян у Росії, напало на визволену з під гетьманського ярма Україну. До сього часу тягнеться тяжка війна на два фронти, руйнуючи наш Край і без того збіднілий від панування чужинців. Комуністичне Правительство Росії, котре стало ненавистним для російського народу настільки, що цілі армії комуністів — большевиків передаються зі зброєю та амуніцією хоробрим українським козакам, рішило піддержати свою власть у Росії грабуванням трудящого українського селянина. В тих місцях, де прийшло російське совітське військо, у селян навіть і найбіднійших, забрано хліб і скот, по заводах та фабриках большевики забирають останки, не дають роботи і не платять робітникам грошей. Зростає страшенна дорожнеча, як на харч, так і на всякі инші річи першої потреби. Не може стерпіти український народ що сам себе визволив від гетьманщини, нової большевицької неволі і піднімається зі зброєю в руках проти гнобителів — чужинців, російських большевиків — комуністів.

 

Нове народнє Правительство Української Републики бачить єдиний порятунок для українського народу, щоби спасти його волю і майно від нападів і грабунків хижих сусід — це будування єдиної, самостійної і незалежної Української Народньої Републики. На оборону своєї національної чести й нарушених чужинцями економічних і соціяльних прав повинно піднятись все трудове селянство і робітництво, щоби не дати чужоземцям в кінець знищити наш Рідний Край. З цих причин нове Народне Правительство Української Републики простягає руку всім українським соціялістам та селянам і робітникам, повставшим по той бік фронту, які не стерпівши чужинецької неволі російських комуністів, піднялися на боротьбу за вільну і незалежну Україну. Нове Народне Правительство України бажає мира як із Поляками так і з російськими комуністами-большевиками, але першою умовою згоди ставить, щоби ніхто із цих чужинців не втручався у внутрішні українські справи і не стояв на перешкоді вільному й самостійному життю українського народа.

 

Не бажаючи повторення чужого панування на Україні, Народне Правительство торжественно заявляє, що не буде кликати собі на допомогу чужої військової сили з якої то не булоби держави. Всякі договори з чужими державами Народне Правительство заключатиме тільки на основі визнання ними самостійности України і невтручання у наші внутрішні справи.

 

(К. б.)

 

[Република, 23.04.1919]

 

(Докінчення).

 

Народні Міністри звертаються до нашої славної армії, до козаків, з подякою за їхню тяжку і кріваву працю для визволення України з під рабства чужих і кличуть усіх вірних синів України стояти твердо проти ворогів, які на нас напали і вигнати їх з нашої рідної Землі. З свого боку, Народне Правительство зробить все для того, щоби кожний козак був забезпечений одежею, харчами і жалуванням на службі Рідному Краєві; а також подбає, щоби сім'ї призваних козаків мали средства на прожиток від казни; на случай недуги, каліцтва або смерти козака, не тільки він сам але і родина його буде мати державну допомогу від Правительства Української Народньої Републики. Цю допомогу воякам Української Републики Народне Правительство поширює й на теріторію Галичини, фактичне зєднання з якою після проголошення злуки обох Україн Трудовим Конґресом та Національною Радою Правительство ставить своїм найближчим завданням.

 

З горячим покликом звертаємось ми, представники соціялістичних українських партій, до всього трудящого люду України: ставайте до зброї проти насильників — гнобителів вашої свободи. І коли вас Народне Правительство покличе на мобілізацію, всі кому укаже закон, нехай ідуть бо пізно буде, коли вороги-сусіди поділять нашу землю поміж собою. Запаліться святим огнем любови до знесиленого Рідного Краю і єдиним революційним фронтом женіть геть чужинців-гнобителів, рятуючи Україну від повної руїни.

 

Беручи в свої руки керування державними справами, Нове Народне правительство України оповіщає всіх громадян, що у внутрішній політиці воно буде стремітись до зміцнення демократичного ладу і в першу чергу ним буде вжите найенерґічнійших заходів, аби всюди орґанізувалася робітничо-радянські трудові ради для контролі над діяльністю місцевих властей. На сю справу Народне Правительство призначає спеціяльні кошти по удержанню трудових рад, як державних інституцій.

 

Народнє Правительство дбає про те, щоби всі пограбовані большовицькими зайдами бідні селяне одержали державну допомогу для піддержки свого зруйнованого господарства.

 

Обстоюючи порядок, спокій і законність, як необхідну умову вільного життя всіх громадян Української Народньої Републики, Народне Правительство всіма силами буде боротись з усякими порушеннями спокою і ладу і винних у цьому розбійників, хуліганів, погромщиків і инших злочинців безпощадно каратиме судом народньої совісти.

 

З окрема правительство не допустить погромів над жидівським населенням України і рішуче буде боротись з ним ганебним і протидержавним явищем, яке принижує український народ в очах культурних націй усього світа.

 

Правительство Української Републики певне в тім, що український народ, який сам пережив довгі роки національного поневолення, і оцінивши національну волю, перший оголосив національно-персональну автономію для оборони прав національних меншостей України, допоможе урядові в корені знищити погромні вчинки темних елєментів.

 

Пограбована за царського уряду, знищена економічно німецькими імперіялістами Україна нині переживає третю грізну хвилю руйновання її народнього господарства хижими чужинцями, Поляками та російськими комуністами-большевиками. Розуміючи, що основою добробуту народа і Держави є упорядковане народнє господарство, Правительство Української Народньої Републики доложить усіх сил, щоби відновити продуктивну діяльність народнюго труда. Для цього Народне Правительство постарається при першій змозі допомогти фабрикам і заводам розпочати роботу, а з другого боку, торговими договорами з державами Европи й Америки, здобути по дешевій ціні всякі товари, недостачу в яких так гостро відчуває пограбоване українське населення.

 

Нове Народне Правительство України хоче демократичною земельною реформою справедливо задовольнити землею українське трудове селянство. Народні міністри наказують трудящому селянству продовжувати засів своєї і бувшої панської землі, яка законом Директорії Української Народньої Републики остаточно закріплена без викупу за трудящим селянством.

 

Безробіття і голод поширились серед робітництва України після того, як важніщі центри нашої землі захоплені російськими завойовниками. В цій справі Нове Народне Правительство, в поряд із відновленням промисловости, в якій робітник знайшовби собі заробіток, постарається забезпечити пролєтаріят від безробіття державною допомогою та орґанізацією державних робіт. Народне Правительство сподівається щирої допомоги від професійних робітничих союзів, роботу яких воно високо цінить і в контакті з якими гадає вести свою політику, направлену на добробут робітництва України. З свого боку Народне Правительство все зробить для того, щоби професійні союзи нормально провадили свою роботу, і забезпечує повну волю професійного руху на Вкраїні.

 

В наслідок війни ще й досі людність Волині, Поділля, Галичини і Холмщини не змогла відновити свого господарства. Нове Народне Правительство України, щоби полегшити долю пострадавших на війні, вживатиме всіх заходів для того, щоби допомогти збудувати хати, дати живий і мертвий інвентар зруйнованим війною жителям прифронтових місцевостей.

 

Означаючи напрям своє роботи в найближчій будучности, Народне Правительство заявляє, що успішна його діяльність залежить в найбільшій мірі від того, чи може українська народня армія видержати напад чужих нам російських та польських армій. Забезпечення самостійности України є необхідною умовою спасення здобутків революції на Вкраїні. Тільки Самостійна Україна зможе зіставатись демократичною Републикою. Покорення нашої землі Поляками віддає нас під власть польського панства, а завоювання комуніс тами з Росії, де большевизм падає, неминуче доводить Україну до єдиної Росії з царем, під гнітом якого 300 років мучився український народ.

 

Взявши на себе важкий тягар власти в таку лиху годину життя нашої Републики, нове Народне Правительство вірить, що ніколи не умре в нашім народі бажання і стремління до свободи. Твердо бється українська армія з ворогами нашого народа, здобуваючи собі і своїм нащадкам землю і волю. В цій силі народнього переконання і свідомости Народні Міністри черпають для себе віру в успішність справи визволення українського народа з під панування чужинців і надіються, що не вважаючи на всі перешкоди і нещастя, які впали на Вкраїну, дружними зусиллями український народ, власною самодіяльністю вийде на широкий шлях самостійного і незалежного життя на основі справжнього народоправства, яке він заслужив кровю своїх найкращих дітей.

 

Народнє Правительство Української Републики:

 

Голова Ради Народніх Міністрів і Міністр Фінансів Борис Мартос.

 

Заступник Голови і Народній Міністр Юстіції Андрій Лівицький.

 

Народній Міністр Внутрішніх справ Ісак Мазепа.

 

Народній Міністр Земельних справ Микола Ковалевський.

 

В. о. Народнього Міністра Військових справ Григорій Сиротенко.

 

12. квітня 1919 року.

 

[Република, 24.04.1919]

 

24.04.1919