Положення про вибори до Українських Народних Зборів Західної України

І. Виборча система

 

Стаття 1. Вибори депутатів до Українських Народних Зборів Західної України провадяться громадянами на основі загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні.

 

Стаття 2. Вибори депутатів до Українських Народних Зборів Західної України є загальними: всі громадяни Західної України, які досягли 18 років, незалежно від расової і національної приналежності, віросповідання, освітнього цензу, осідлості, соціального походження, майнового стану та минулої діяльності мають право брати участь у виборах депутатів і бути обраними до Українських Народних Зборів.

 

Стаття 3. Вибори депутатів є рівними: кожний громадянин має один голос; всі громадяни Західної України беруть участь у виборах на рівних засадах.

 

Стаття 4. Голосування при виборах депутатів до Українських Народних Зборів є таємним.

 

Стаття 5. Жінки користуються правом обирати і бути обраними нарівні з чоловіками.

 

Стаття 6. Вибори депутатів до Українських Народних Зборів проводяться по виборчих округах за нормою: один депутат від 5 тисяч населення.

 

Кожна виборча округа надсилає до Українських Народних Зборів одного депутата.

 

II. Списки виборців

 

Стаття 7. Списки виборців складаються в містах тимчасовими управліннями, а в селах селянськими комітетами.

 

Стаття 8. До списків виборців включаються всі громадяни згідно статті 2-ої цього положення, які проживають постійно або тимчасово на терені Львівського, Станіславівського, Тернопільського і Луцького воєводств.

 

Ніхто з виборців не може бути внесений більш, як до одного виборчого списку.

 

Стаття 9. Списки виборців складаються по кожній виборчій дільниці за алфавітом, з зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, віку, місця проживання виборця, та назви виборчої округи. Списки виборців в містах підписуються тимчасовими управліннями, а в селах селянськими комітетами.

 

Стаття 10. Списки виборців вивішуються для загального ознайомлення не пізніше, як за 6 днів до дня виборів.

 

Стаття 11. Заяви про неправильність в списку виборців подаються до тимчасових управлінь в місті та до селянських комітетів в селах, які зобов'язані розглянути заяву протягом одного дня. Рішення тимчасового управління або селянського комітету є остаточним.

 

Стаття 12. Списки виборців складаються в 3-х примірниках, із яких один передається дільничій виборчій комісії, один залишається в справах тимчасового управління та селянського комітету і один вивішується для загального ознайомлення.

 

Стаття 13. При зміні виборцем місця свого перебування в період між оголошенням списку виборців і днем виборів, в місті — тимчасове управління, на селі — селянський комітет видає йому посвідчення на право голосування і відмічає в списках виборців "вибув"; в пункті нового мешкання, постійного або тимчасового, виборець вноситься до списку виборців при пред'явленні ним особистого посвідчення, а також посвідчення на право голосування.

 

Форму посвідчення встановлює комітет по організації виборів до Українських Народних Зборів.

 

III. Виборчі округи і окружні виборчі комісії по виборах депутатів до Українських Народних Зборів

 

Стаття 14. Утворення виборчих округ по виборах депутатів до Українських Народних Зборів провадиться обласними (на терені бувш. воєводства) тимчасовими управліннями за нормою: 5 тисяч населення — одна виборча округа.

 

Списки виборчих округ з зазначенням, які населені пункти входять до виборчої округи, оголошуються обласними тимчасовими управліннями не пізніше, як за 10 днів до виборів.

 

Стаття 15. У кожній виборчій окрузі по виборах депутатів до Українських Народних Зборів, не пізніше, як за 10 днів до виборів, утворюються окружні виборчі комісії з представників тимчасових управлінь, з селянських комітетів, представників від робітників підприємств, інтелігенції в складі: голови, заступника голови, секретаря та двох-чотирьох членів.

 

Стаття 16. Окружна виборча комісія:

 

а) наглядає на всій території виборчої округи за неухильним виконанням в ході виборів положення про вибори депутатів до Українських Народних Зборів;

 

б) розглядає скарги на неправильні дії виборчих комісій і вино сить по них остаточне рішення;

 

в) встановлює чергові номери виборчих дільниць;

 

г) доглядає за своєчасним складанням та доведенням до загального відому списку виборців;

 

д) реєструє виставлених кандидатів в депутати до Українських Народних Зборів;

 

е) постачає виборчі дільничі комісії виборчими бюлетенями за формою, встановленою комітетом по організації виборів депутатів до Українських Народних Зборів.

 

є) визначає наслідки виборів по окрузі;

 

ж) видає обраному депутату до Українських Народних Зборів посвідку про обрання;

 

з) передає в обласне тимчасове управління (бувше воєводство), всю документацію по виборах депутатів до Українських Народних Зборів.

 

ІV. Виборчі дільниці і дільничі виборчі комісії

 

Стаття 17. Для прийома виборчих бюлетенів і підрахунку голосів, територія міст і сел ділиться на виборчі дільниці.

 

Утворення виборчих дільниць провадиться повітовими тимчасовими управліннями не пізніше, як за 8 днів до виборів.

 

В населених пунктах, що нараховують до 2 тисяч чоловік населення, утворюється, як правило, одна виборча дільниця. Населені пункти, що нараховують більше, ніж 2 тисячі чоловік населення, діляться на виборчі дільниці з розрахунку: одна виборча дільниця на 1500—2500 чоловік населення.

 

Стаття 18. В кожній виборчій дільниці утворюється дільнича виборча комісія в складі голови, заступника, секретаря та 4—6 членів, яка затверджується повітовим тимчасовим управлінням.

 

Виборчі комісії утворюються з представників тимчасових управлінь, селянських комітетів, робітників підприємств, інтелігенції.

 

Стаття 19. Дільнича виборча комісія:

 

а) провадить по виборчій дільниці приймання виборчих бюлетенів;

 

б) провадить підрахунок голосів по кожному кандидату в депутати до Українських Народних Зборів;

 

в) передає протокол голосування і всі матеріали в округову виборчу комісію.

 

V. Порядок виставлення кандидатів в депутати до Українських Народних Зборів

 

Стаття 20. Кандидати в депутати до Українських Народних Зборів виставляються по виборчих округах.

 

Право виставлення кандидатів забезпечується за селянськими комітетами, тимчасовими управліннями, зборами робітників по підприємствах, зборами робітничої гвардії, зборами інтелігенції.

 

Примітка: Ці ж збори обирають довірених осіб по виборчих дільницях, які на округових нарадах довірених осіб договорюються про спільну кандидатуру по окрузі.

 

Кандидати в депутати до Українських Народних Зборів не можуть бути членами округових і дільничих виборчих комісій тієї округи, де вони виставлені кандидатами.

 

Стаття 21. Не пізніше, як за 5 днів до виборів, всі організації, що висунули кандидатів в депутати до Українських Народних Зборів, зобов'язані зареєструвати кандидатів у відповідній округові виборчій комісії.

 

Організації, що висунули кандидата, зобов'язані доставити у відповідну округову виборчу комісію такі документи:

 

а) протокол засідання чи зборів, які висунули кандидата, підписаний членами президії, а також прізвище, ім'я та по батькові кандидата, його вік, місце проживання та заняття;

 

б) заяву кандидата про його згоду балотуватися в зазначеній виборчій окрузі.

 

Кандидат в депутати до Українських Народних Зборів може голосуватись лише в одній виборчій окрузі.

 

Стаття 22. Округова виборча комісія оголошує не пізніше, як за 5 днів до виборів, прізвище, ім'я та по-батькові кожного зареєстрованого кандидата і назву організації, що виставила кандидата.

 

Всі зареєстровані округовою комісією кандидати в депутати до Українських Народних Зборів підлягають обов'язковому занесенню до виборчих бюлетенів, які надсилаються виборчим дільничим комісіям не пізніш, як за 3 дні до виборів.

 

Кожній організації, яка виставила кандидата зареєстрованого у відповідні виборчі комісії, рівно як кожному громадянину забезпечується право агітації за цього кандидата на зборах і в пресі.

 

VI. Порядок голосування

 

Стаття 23. Подача голосів виборцями провадиться в день виборів з 6-ої години ранку до 12-ої години ночі за місцевим часом.

 

Стаття 24. О 6-ій годині ранку в день виборів голова дільничої виборчої комісії в присутності її членів перевіряє виборчі скриньки і наявність складеного по установленій формі списку виборцю, після чого закриває та опечатує скриньки і запрошує виборців подавати свої голоси.

 

Стаття 25. В приміщенні для виборів виділяються для заповнення бюлетенів окремі кімнати, в яких під час голосування, крім голосуючого, забороняється присутність кого б то не було, в тому числі і членів дільничої виборчої комісії.

 

В разі, коли той, що голосує, — неписьменний, або має якісь фізичні вади, що не дають йому змоги самостійно заповнити бюлетень, йому дозволяється запросити до кімнати, де проходить голосування, будь-якого другого виборця для заповнення виборчого бюлетеня.

 

Стаття 26. Виборець, який прибув до виборчого приміщення, пред'являє секретарю, або члену комісії паспорт, чи інший документ і після перевірки по списку і відмітки в списку, одержує виборчий бюлетень встановленого зразку.

 

Стаття 27. Кожний виборець голосує особисто, являючись для цього в приміщення для голосування, причому подача голосів виборцями провалиться шляхом опускання у виборчу скриньку виборчого бюлетеня.

 

Стаття 28. На особи, що з'явились в приміщення для виборів з посвідкою на право голосування, відповідно статті 13 цього положення, дільнича виборча комісія веде окремий список, що додається до списку виборців.

 

Стаття 29. Виборець в кімнаті, відведеній для заповнення виборчого бюлетеня, залишає в кожному виборчому бюлетені прізвище того кандидата, за якого він голосує, викреслює останніх; після чого виборець переходить в кімнату, де міститься дільнича виборча комісія і опускає виборчий бюлетень у виборчу скриньку.

 

Стаття 30. Виборча агітація у приміщенні, де проходить голосування, під час подачі голосів не дозволяється.

 

Стаття 31. Відповідальність за порядок у виборчому приміщенні несе голова дільничої виборчої комісії; його розпорядження для всіх присутніх обов'язкові.

 

Стаття 32. О 12-ій годині ночі в день виборів голова дільничої комісії оголошує додачу голосів закінченою, і комісія приступає до відкриття виборчої скриньки.

 

VII. Визначення результатів виборів

 

Стаття 33. В приміщенні, де дільнича комісія провадить підрахунок голосів, мають право бути присутніми спеціально на те уповноважені представники, виділені тимчасовим управлінням, селянським комітетом, зборами робітників підприємств, зборами інтелігенції і представників преси.

 

Стаття 34. Дільнича виборча комісія, відкривши скриньки, підраховує бюлетені і подачу голосів за кожного кандидата окремо, а наслідки голосування заносить до протоколу.

 

Стаття 35. Визнаються недійсними бюлетені, в яких при голосуванні залишено більш, ніж одного кандидата, а також бюлетені не встановленого зразка і коліру.

 

Стаття 36. В протоколі голосування дільничої комісії повинне бути зазначено:

 

а) час початку і закінчення подачі голосів;

 

б) число виборців по виборчій дільниці;

 

в) число виборців, які одержали бюлетені по списку виборців (на основі відміток в списку виборців, коли вони одержували бюлетені);

 

г) число поданих бюлетенів до виборчої скриньки;

 

д) наслідки підрахунку голосів по кожному кандидату;

 

е) короткий зміст заяв та скарг, поданих в дільничу виборчу комісію і ухвалені нею рішення.

 

Стаття 37. Якщо виникають сумніви в дійсності виборчого бюлетеня, питання вирішується дільничою виборчою комісією шляхом голосування, що відмічається в протоколі.

 

Стаття 38. Після закінчення підрахунку голосів і складання протоколу, голова дільничої комісії оголошує наслідки голосування в присутності всіх членів комісії.

 

Стаття 39. Протокол про наслідки голосування, підписаний всіми членами комісії, та виборчі бюлетені, дільнича виборча комісія по закінченні підрахунку голосів негайно доставляє до округової виборчої комісії.

 

Стаття 40. Округова виборча комісія визначає наслідки виборів по окрузі на основі протоколів, одержаних від дільничих виборчих комісій.

 

Стаття 41. Округом виборча комісія складає по установленій формі протокол голосування, який підписується всіма членами окружної виборчої комісії.

 

Стаття 42. В протоколі округової виборчої комісії повинно бути зазначено:

 

а) загальна кількість виборців по окрузі;

 

б) загальна кількість виборців, що прийняли участь в голосуванні;

 

в) число голосів, поданих за кожного кандидата в депутата;

 

г) короткий зміст заяв і скарг, поданих на ім'я округової виборчої комісії, і ухвалені нею рішення.

 

Стаття 43. Всі питання у виборчих комісіях вирішуються простою більшістю голосів; при рівності голосів — голос голови дає перевагу.

 

Стаття 44. Після закінчення підрахунку голосів голова округової виборчої комісії повинен негайно переслати протокол і всі документи до Комітету по організації виборів депутатів до Українських Народних Зборів.

 

Стаття 45. Кандидат в депутати до Українських Народних Зборів, який одержав абсолютну більшість голосів, тобто більше половини всіх голосів, поданих по окрузі і визнаних дійсними — вважається обраним.

 

Стаття 46. Після оголошення головою округової виборчої комісії наслідків виборів, обраному депутату до Українських Народних Зборів видається посвідка про його обрання.

 

Форму посвідки про обрання встановлює Комітет по організації виборів депутатів до Українських Народних Зборів.

 

VIII. Відповідальність за порушення виборчих прав громадян

 

Стаття 47. Всякий, хто шляхом насильства, обману, погроз або підкупу буде чинити перешкоди виборцю в здійсненні його праві обирати, або бути обраним в депутати до Українських Народних Зборів, а також члени виборчих комісій, які вчинять підробку виборчих документів або проведуть завідомо неправильний підрахунок голосів, притягається до суворої відповідальності.

 

Про затвердження "Положення про вибори до Українських Народних Зборів Західної України"

 

Постанова Військової Ради Українського Фронту

 

Військова Рада Українського фронту постановляє:

 

Затвердити "Положення про вибори до Українських Народних Зборів Західної України".

 

Командуючий Українським Фронтом Командарм 1-го рангу С. Тимошенко.

Члени Військової Ради Українського Фронту М. Хрущов, Борисов, Кожевніков.

 

м. Львів, 6 жовтня 1939 року.

 

[Червона Україна]

07.10.1939