Руссифікар Холмщини і боротьба проти українства.

Дальші прояви росийського гакатизму.

 

Комісия, яка складаєть ся з представників росийських мінїстерств, виробила проєкт реформ, котрими мають зруссифікувати Холмщину. Перш усього звернено увагу на назви місцевостий. Так, Грубешів мають перехрестити на "Рубежовъ", Реповець на "Яровец", Дембіни на "Дубная" і т. д.

 

Далї проєкт визнав за бажане призначити три місяці арешту або 500 карб. штрафу за потайне навчанє, не відповідне росийським державним плянам.

 

Крім загальних потреб, представники окремих мінїстерств висловили в проєкті більш докладно свої бажаня:

 

Обер-прокурор синоду просить щоб 1) відкрити в холмській епархії мужеську й жіночу духовні школи; 2) додержувати старої системи прийманя до тих шкіл дїтий всїх віроісповідань; 3) по порозуміню з мінїстерством скарбу знайти кошти на докінченє сїтки церковно-парафіяльних шкіл; 4) призначити з казни фонд на будову церковних шкіл; 5) ужити способів, щоб учительські посади не отримували особи, що симпатизують „украинофильскому движенію"; 6) призначити з загального специяльного фонду 75 тисяч карб. на збудованя церков; 7) виробити законодавчим шляхом штати для Турковецького монастиря; 8) призначити по 10.000 карб. річно протягом семи лїт на збудованє церкви при тому-ж монастирі; 9) Ільїнську філїю Яблочинського монастиря переробити на самостійний монастир і збудувати там церкву.

 

Мінїстерство внутрішних справ — 1) полїпшити материяльне й служебне становище повітових начальників; 2) скласти проєкт реформи для орґанізациї селянських справ і побільшити число сїльських комісарів; 3) полекшити православним селянам "русским" користуванє позичками в кредитово-щадничих громадських кас; 4) виробити і внести до законодавчих інституций проєкт земського і міського самоурядованя в холмській ґубернїї, з забевпеченєм переваги в складї земським і міським радним, представникам "русскои" православної людности; 5) виробити проєкт орґанїзациї медичної допомоги на зразок плоцької ґубернїї з тим, щоб суми, які видають ся на добродїйні товариства у Варшаві, передати відповідним місцевим інституциям; 6) призначити фонд на проведенє битих шляхів; 7) порозумівшись з мінїстерством просьвіти і скарбу, відкривати росийські яслї і підготовляти відповідний для них персонал; 8) десяту частину надзвичайного кредиту, який видасть ся варшавському ґенерал-ґубернаторови, передати холмському ґубернаторови на шкільну і позашкільну осьвіту; 9) проєкт обмеженя нїмецької кольонїзациї поширити й на Холмщину; 10) постаратись завести юлїянський калєндар для всеї людности.

 

Мінїстерство просьвіти: 1) замінити теперішні шкільні складки обовязковим оподаткованєм, не виключаючи осіб неселянського походженя; 2) ужити способів для заведеня загального навчаня; 3) відкрити як мога скорїйше найменше по одній школї висшого типу в кождім повітї; 4) побільшити число інспекторів народних шкіл; 5) порадити директорови бути більше обережним при призначеню учителїв, уникаючи призначеня осіб, які спочувають українству; 6) відкрити жіночий учительський інститут в Щебрешинї; 7) розробити питанє про відкритє реальної школи у Влодаві; 3) призначити кредити на позашкільну осьвіту; 9) наказати інспекторам народних шкіл наглядати за польськими яслями; 10) замінити канторати (конфесийні нїмецькі школи) на школи загального типу, і підвести їх під догляд шкільної влади.

 

Мінїстерство скарбу ставить такі вимаганя: 1) обовязати селянський банк, щоб при набуваню ґрунтів мали перевагу селяни з тих сел, на котрі покаже губернатор, а також всякі умови що-до купна маєтків через банк представляти ґубернаторови; 2) не відкривати філїї дворянського банку (бо Поляки не будуть користуватись ним, а Росиян немає), операциї-ж його в холмській ґубернії передати київській філїї; 3) дозволити якому небудь приватному земельному банкови робити операциї під умовою, щоб той банк був не в польських руках; 4) полекшити православним селянам "русскаго" походженя користуваня кредитом; 5) зревізувати люблинську і сїдлицьку дирекцию земельного кредитового товариства, такі ревізиї мають робити періодично; б) зорґанїзувати для росийської інтелїґенциї легкий кредит для набуваня землї; 7) допомагати православній росийській людности не холмської ґубернії набувати землю в нїй, коли потреби місцевої "русской" людности будуть задоволені.

 

Головна управа хлїборобства: 1) завести в холмській ґубернїї інституциї хлїборобських управ з умовою, що в їх склад увійдуть війти громад; 2) побільшити число аґрономів та інструкторів; 3) відкрити хлїборобську школу біля Холма; 4) зорґанїзувати курси хлїборобського господарства для підготовленя учителїв народних шкіл.

 

Мінїстерство доріг: в порозуміню з війсковим мінїстерством найти засоби для збудованя зелїзної дороги Долгобичів – Грубешів – Холм.

 

Сей проєкт визнає, що в холмській губернії мешкають густою масою "русскіе" і через те дїловодство і кореспонденция приватних товариств та інституций дрібного кредиту у холмській ґубернії повинні провадитись виключно росийською мовою і навіть почтові посилки, котрі приходять з "ґубернії варшавського ґенерал-ґубернаторства, крім тих, що кидають ся до почтових скринок, повинно адресувати ся по росийськи".

 

[Дїло]

 

 

02.07.1914