Більше сотні відомих діячів Польщі закликали прийняти Україну в НАТО та в ЄС.

Більше сотні відомих діячів Польщі та дві громадські організації закликали до солідарності з Україною: «Єдиною гарантією безпеки та стабільності в реґіоні є членство України в НАТО та Європейському Союзі. Власне і за це боролися та за це загинули герої Революції Гідності. Цього сьогодні вимагають громадяни України, цього домагаємося також і ми! Ми закликаємо всі країни Європи, всі уряди держав Європейського Союзу і НАТО до якнайшвидшого розширення зони європейської безпеки на Україну, Молдавію і Грузію».

 

 

ЗАКЛИК ДО СОЛІДАРНОСТІ З УКРАЇНОЮ ТА ЗУПИНКИ АГРЕСІЇ РОСІЇ

 

У 2014 році Росія розпочала гібридну війну з Україною, окупувавши український Крим і розпалюючи воєнну пожежу на Донбасі. Ця війна спричинила вже понад чотирнадцять тисяч жертв і вигнала з дому півтора мільйона людей, дестабілізуючи українську державу. Це була відповідь Путіна на українську Революцію Гідності, на незгоду мільйонів мешканців України, що вийшли на вулиці своїх міст, борючись за право на самовизначення, демократію та європейські цінності. У концепції російських лідерів є місце лише для поневолених, принижених і покірних людей! Тому Росія розтоптала міжнародні договори і свої власні зобов'язання, а нині шантажує Україну та світ, погрожуючи черговим вторгненням та окупацією України, яка попри протиріччя проводить складні реформи для інтеграції країни в європейську спільноту.

 

Російський план служить реалізації імперських амбіцій Путіна і має призвести до зруйнування існуючого міжнародного порядку. В Європі має панувати хаос. Тоді Москва спокійно вестиме свою еґоїстичну політику.

 

Все більше міжнародних аналітиків вказують на те, наскільки політика Путіна нині нагадує стратегію Гітлера 1938 року, яка призвела до Мюнхенської угоди, поділу Чехословаччини і через рік – до вибуху Другої світової війни!

 

Якщо ми нині погодимося на окупацію України Росією, нам не доведеться довго чекати чергових агресій і домагань. Захищаючи і підтримуючи Вільну Україну, ми захищаємо власний європейський дім! Росія вже зробила недієздатною Вільну Білорусь і вчинила з неї полігон для втілення власної імперської ідеології. Це вказує, що станеться з нами, коли ми визнаємо, що Путін диктуватиме нам свої закони. Ми не можемо вдавати, що нас це не торкнеться!

 

Нинішня ситуація свідчить, що єдиною гарантією безпеки та стабільності в реґіоні є членство України в НАТО та Європейському Союзі. Власне і за це боролися та за це загинули герої Революції Гідності. Цього сьогодні вимагають громадяни України. Цього, в ім'я миру і безпеки в реґіоні, домагаємося також і ми! Ми закликаємо всі країни Європи, всі уряди держав Європейського Союзу і НАТО до якнайшвидшого розширення зони європейської безпеки на Україну, Молдавію і Грузію. Ми закликаємо до реальної підтримки Вільної Білорусі. Тільки це стримає російських імперіалістів від реалізації своїх планів!

 

Ми закликаємо уряди всього світу: використайте всі засоби, щоб запобігти реалізації деструктивної політики Путіна та зберегти територіальну цілісність та незалежність України!

 

Будьмо всі – поляки, європейці – солідарні з Україною! Стримаймо Путіна! Скажімо рішуче "ні" знищенню демократичного світу, принципів непорушності кордонів і прав громадян та держав до самовизначення!

 

 

Підписанти:

Аґнєшка Арнольд

Адам Бальцер

Боґуміла Бердиховська

Юстина Бяловонс

Малґожата Бєлєцька-Голда

Адам Боднар

Мартина та Влодзімєж Боґачик

Галіна Бортновська

Ярослав Холодецький

Іза Хруслінська

Пшемислав Чаплінський

Анна Домбровська

Томаш Достатній OP

Роман Дрозд

Анна Енґелькінґ

Пшемислав Фенрих

Ева Фіґель

Владислав Фрасинюк

Беата Фудалей

Ґжеґож Ґауден

Константи Ґеберт

Люцина Ґеберт

Аґнєшка Ґлінська

Ірена Ґ. Ґросс

Ганка Ґрупинська

Ігор Галаґіда

Оля Гнатюк

Божена Івашкевич-Вроніковська

Кристина Янда

Вітольд Клаус

Яцек Клейфф

Міхал Клінґер

Мая Коморовська

Аґнєшка Коритковська

Марта Коваль

Серґіуш Ковальський

Кшиштоф Круль

Марцін Куля

Данута Куронь

Ярослав Курський

Аґнешка Ліпська-Онишкевич

Маґдалена Лазаркевич

Барбара Маляк

Анджей Менцвель

Яцек Міхаловський

Адам Міхнік

Єжи Онух

Войцех Онишкевич

Ян Ординський

Мая Осташевська

Адам Остольський

Ґжегож Пац

Елізабет Петрайтіс-О'Ніл

Марта Петрусевич

Бартош Пєхович

Кшиштоф Подемський

Пьотр Поґожельський

Павел Прокоп

Данута Пшивара

Томаш Раковський

Юрій Рейт

Анджей Романовський

Анка і Вільгельм Сасналь

Адам Зауер

Маріуш Сава

Славомір Сєраковський

Мирослав Скірка

Анна Рознер

Анджей Рознер

Павел Смоленський

Євґеніуш Смоляр

Анджей Соколовський

Кшиштоф Соколовський

Ґражина Станішевська

Барбара і Кшиштоф Становські

Єжи Стемпень

Томаш Стриєк

Рафал Р. Сушек

Ярослав Сирник

Малґожата Шейнерт

Анджей Шептицький

Кшиштоф Сьрода

Маґдалена Сьрода

Йоанна Токарська-Бакір

Марія Топчевська

Барбара Торуньчик

Мірослав Тричик

Маґдалена Туллі

Петро Тима

Недім Усейнов

Марек Вільчинський

Рафал Внук

Міхал Войцєщук

Анна Вольф-Повенська

Людвіка Вуєц

Кристина Захватовіч-Вайда

Маріуш Зайончковський

Павел Збєрський

Марія Змарж-Кочанович

Громадський комітет солідарності з Україною

Об'єднання українців у Польщі

 

 

 

APEL O SOLIDARNOŚĆ Z UKRAINĄ I POWSTRZYMANIE AGRESJI ROSJI

 

W 2014 roku Rosja rozpoczęła wojnę hybrydową z Ukrainą, okupując ukraiński Krym i rozniecając wojenną pożogę na Donbasie. Ta wojna spowodowała już ponad czternaście tysięcy ofiar i wypędziła z domów półtora miliona ludzi, destabilizując ukraińskie państwo.  Była to odpowiedź Putina na ukraińską Rewolucję Godności, na niezgodę milionów mieszkańców Ukrainy, którzy wyszli na ulice swoich miast walcząc o prawo do samostanowienia, demokrację i europejskie wartości. W koncepcie rosyjskich przywódców jest miejsce tylko dla ludzi zniewolonych, upokorzonych i uległych! Dlatego Rosja podeptała traktaty międzynarodowe i swoje własne zobowiązania, a dzisiaj szantażuje Ukrainę i świat grożąc kolejną inwazją i okupacją Ukrainy, która mimo wielu przeciwieństw wdraża trudne reformy włączające kraj do europejskiej wspólnoty.

 

Rosyjski plan służy realizacji imperialnych ambicji Putina, ma doprowadzić do zrujnowania dotychczasowego porządku międzynarodowego. W Europie ma panować chaos. Wówczas Moskwa będzie spokojnie prowadziła swoją egoistyczną politykę.

 

Coraz większa liczba międzynarodowych analityków zwraca uwagę, jak bardzo dzisiejsza polityka Putina przypomina strategię Hitlera z 1938 r., która doprowadziła do układu w Monachium,  rozbioru Czechosłowacji, a rok później do wybuchu II wojny światowej!

 

Jeśli dzisiaj zgodzimy się na okupację Ukrainy przez Rosję, nie będziemy musieli długo czekać na kolejne agresje i roszczenia. Broniąc i wspierając Wolną Ukrainę bronimy własny europejski dom! Rosja ubezwłasnowolniła już Wolną Białoruś i uczyniła z niej poligon dla wcielania własnej imperialnej ideologii. To przedsmak tego, co stanie się z nami, kiedy uznamy, że to Putin będzie dyktował nam swoje prawa. Nie możemy udawać, że nas to nie dotknie!

 

Obecna sytuacja pokazuje, że jedyną gwarancją bezpieczeństwa i stabilizacji w regionie jest członkostwo Ukrainy w NATO i Unii Europejskiej. Również o to walczyli i za to ginęli bohaterowie Rewolucji Godności. Tego domagają się obywatele Ukrainy dzisiaj. Tego, w imię pokoju i bezpieczeństwa w regionie, domagamy się także my! Wzywamy wszystkie narody Europy, wszystkie rządy państw członkowskich Unii Europejskiej i NATO do jak najszybszego rozszerzenia strefy bezpieczeństwa europejskiego na Ukrainę, Mołdawię i Gruzję. Wzywamy do realnego wsparcia Wolnej Białorusi. Tylko to powstrzyma rosyjskich imperialistów przed wdrażaniem swoich planów!

 

Wzywamy rządy całego świata – użyjcie wszelkich środków, aby nie dopuścić do realizacji destrukcyjnej polityki Putina oraz zachować integralność terytorialną i niepodległość Ukrainy!

 

Bądźmy wszyscy, Polacy, Europejczycy, solidarni z Ukrainą! Powstrzymajmy Putina! Powiedzmy stanowcze „nie!” dla destrukcji demokratycznego świata, zasady nienaruszalności granic i praw obywateli i państw do samostanowienia!

 

 

Sygnatariusze:

Arnold Agnieszka, Balcer Adam, Berdychowska Bogumiła, Białowąs Justyna, Bielecka-Hołda Małgorzata, Bodnar Adam, Bogaczyk Martyna i Włodzimierz, Bortnowska Halina, Chołodecki Jarosław, Chruślińska Iza, Czapliński Przemysław, Dąbrowska Anna, Dostatni Tomasz OP, Drozd Roman, Engelking Anna, Fenrych Przemysław, Figel Ewa, Frasyniuk Władysław, Fudalej Beata, Gauden Grzegorz, Gebert Konstanty, Gebert Lucyna, Glińska Agnieszka, Gross G. Irena, Grupińska Hanka, Hałagida Igor, Hnatiuk Ola, Iwaszkiewicz-Wronikowska Bożena, Janda Krystyna, Klaus Witold, Kleyff Jacek, Klinger Michał, Komorowska Maja, Korytkowska Agnieszka, Koval Marta, Kowalski Sergiusz, Król Krzysztof, Kula Marcin, Kuroń Danuta, Kurski Jarosław, Lipska-Onyszkiewicz Agnieszka, Łazarkiewicz Magdalena, Malak Barbara, Mencwel Andrzej, Michałowski Jacek, Michnik Adam, Onuch Jerzy, Onyszkiewicz Wojciech, Ordyński Jan, Ostaszewska Maja,  Ostolski Adam, Pac Grzegorz, Petrajtis-O`Neill Elżbieta, Petrusewicz Marta, Piechowicz Bartosz, Podemski Krzysztof, Pogorzelski Piotr, Prokop Paweł, Przywara Danuta, Rakowski Tomasz, Rejt Jerzy, Romanowski Andrzej, Sasnalowie Anka i Wilhelm, Sauer Adam, Sawa Mariusz, Sierakowski Sławomir, Skórka Mirosław, Rosner Anna, Rosner Andrzej, Smoleński Paweł, Smolar Eugeniusz, Sokołowski Andrzej, Sokołowski Krzysztof, Staniszewska Grażyna, Stanowscy Barbara i Krzysztof, Stępień Jerzy, Stryjek Tomasz, Suszek Rafał R., Syrnyk Jarosław, Szejnert Małgorzata, Szeptycki Andrzej, Środa Krzysztof, Środa Magdalena, Tokarska-Bakir Joanna, Topczewska Maria, Toruńczyk Barbara, Tryczyk Mirosław, Tulli Magdalena, Tyma Piotr, Useinov Nedim, Wilczyński Marek, Wnuk Rafał, Wojcieszczuk Michał, Wolff-Powęska Anna,  Wujec Ludwika, Zachwatowicz-Wajda Krystyna, Zajączkowski Mariusz, Zbierski Paweł, Zmarz-Koczanowicz Maria, Komitet Obywatelski Solidarności z Ukrainą, Związek Ukraińców w Polsce

19.02.2022