В.П. Науменка було арештовано без якогось очевидного приводу,— просто треба було чергової жертви. Вол. Павлович весь час був ховався, аж коли йому показалося, що за ним нагінки нема, він почав виходити і одбувати засідання в Академії Наук. В арешті тримали В. П-ча щось менше одної доби, певно знаючи, що за нього клопотатимуться. Увечері в черезвичайці В. П—ч, як оповідають його соузники, змайстрував з товаришами з пляшки шклянку, і пили всі за щасливу будучину України. Вночі прийшла за ним і заспокоїли його тим, що його ведуть на допит. Вистрілів у камері не було чути,— отже думають, що його вбили десь у льоху під черезвичайкою.

 

 

Памяти В.П.Науменка.

 

(† 8.VII. 1919).

 

Серед людей, то знайшли наг­лу смерть у темних сутеренах Київської «Чрезвичайки», чи не найбільш популярною була по­стать Володимира Павловича На­уменка. І разом заподіяна йому катівського рукою смерть явля­ється таким безглуздим актом, що не прибереш йому достой­ного—ймення, не кажучи вже про тінь якогось оправдання або навіть познаки простої доціль­ности. Кому треба було крови цього культурного par excellence працьовника, який ніколи не грав визначної політичної ролі й якого інтереси лежали ціл­ком у площині культурної робо­ти. Саме офіціальне повідомлен­ня про розстріл цього «контр­революціонера» не знайшло на йому иншої провини, як орга­нізація демократично - федера­тивної партії—партії, що полі­тично жадної ваги в українсь­кому житті не мала й була вза­галі виявком не так політичного розуміння, як мрій, і в усякому разі большевикам нічого страш­ного чи небезпечного не віщу­вала. А тим часом комусь тре­ба було цієї безглуздої смерти і кати видимо хапались, щоб до­вести до краю своє безповорот­не діло. Так хапались, що Ака­демія Наук не встигла навіть зробити яких-небудь заходів для визволення жертви скоростріль­ної юстиції. У вівторок у-ночі В. П. Науменка арештовано, а вже в четвер ми читали з жа­хом те цинічне повідомлення, в якому большевицка юриспру­денція силкувалась аргументу­вати цю непотрібну навіть їй, і цілком безглузду жертву. Може розкопки в архивах чрезвичай­ки проллють хоч промінь світ­ла на цю загадкову похапли­вість і аж тоді довідаємось, ко­му й на віщо знадобилась кров цього культурного працьовника.

 

Культурного—насамперед. Вол. П. Науменко належав до того покоління української інтеліген­ції, що культурну роботу ста­вила в першу і може навіть єдину чергу своєї діяльности, викликаючи цим навіть протести од таких яскравих політичних темпераментів, як Драгоманов, за „безполітичну“, мовляв, куль­туру. Це була, звісно, помилка, але помилка натуральна за об­ставин, серед яких довелось жити й працювати В. П. Нау­менкові, надто зрозумілива в зв‘язку з особистою вдачею не­біжчика. Вихований у 70-ті ро­ки, коли українська ідея не досягла ще була вершків свого теоретичного обгрунтовання. В. П. так і лишився типовим си­ном того половинчатого часу й  не поступив наперед у своєму українському розвиткові, як Дра­гоманов, Лисенко, Шраг і инші славні небіжчики, що йшли в ногу з поступовим розвитком українства і приймали останні його здобутки. Офіціальне ста­вовище, служба в найреакцій­ному з російських обруситель­них „відомств"— у міністерстві народньої освіти, нахильність до кабінетної роботи вченого, на­решті особиста вдача Науменка, той мягкий опортунізм, що ве­лить обходити всякі скелі й сти­рати гострі ріжки суперечно­стей—все це задержало його на рівні світогляду 70-х років. Бу­ла моменти, коли половинчатість того світлогляду особливо дава­лося в знаки, коли громадська діяльність небіжчика мало не цілком зверталася на компро­місні шляхи. Але разом і поруч — наукова робота на українському грунті, видавання „Кіевской Ста­рины“ й праця в Старій Грома­ді — показують, що була у вдачі цієї уступчивої взагалі людини межа, за яку вона вже не могла переступити в своїй уступчи­вости. Межею тією було куль­турне відродження рідного краю і цій справі небіжчик служив щиро і непідкупно до остан­нього моменту. По невдатному дебюті в ролі гетьманського мі­ністра В П. Науменко мабуть остаточно звернувся до роботи, яку він і тільки він міг най­краще зробити—до обробки тих матеріалів з літературно-куль­турного минулого України, яких сила набралася в його власному архиві. Перший випуск цієї коштовної праці небіжчик встиг надрукувати; дальше праця ма­ла вже йти під прапором Ака­демій Наук. Але прийшла без­глузда смерть і забрала той до­свід багатий і знання, що носив у собі В. П. Науменко.

 

Останніми часами В. П. Нау­менко одійшов був од сучасних течій в українстві. М'ягка вда­ча небіжчика не видержала го­стрих ріжків революційної по­становки цього рідного йому питання. Були моменти, коли він — може мимоволі—опинився був у протиукраїнському таборі: так трапилось за часів його по­печателювання або в останній місяця Скоропадщини. Але це не заважає тому, що всі ук­раїнці з гострим болем відчули в його смерти надзвичайно тяж­ку втрату для нашого спільного культурного життя.

 

С. Ефремов.

 

 

[Рада, 16 вересня 1919, №1, с.2—3]

 

08.07.2019