Ухвала Ради польської мови щодо виразів w Ukrainie / do Ukrainy та na Ukrainie / na Ukrainę

 

В умовах війни в Україні до Ради та її членів продовжують надходити питання та пропозиції щодо правильного вживання прийменників з назвою Україна. Відповідно Рада висловлює наступну думку:

 

Мовний звичай, який віддає перевагу прийменникам на та до стосовно назв деяких безпосередніх та непрямих сусідів Польщі, сформувався давно, коли зовсім іншими були державні кордони та відчуття державної чи династичної спільноти. Він становить релікт давньої реальності, а не є проявом сумніву в суверенітеті України, Литви, Латвії, Білорусі, Словаччини чи Угорщини (назви цих країн ми зазвичай поєднуємо з прийменником на). Однак незалежно від фактичних причин якогось мовного звичаю, важливо, як його сприймають люди, яких він стосується.

 

У Польщі вже десятиліттями триває дискусія про те, чи не повинні ми говорити про всі іноземні неострівні країни з регулярними прийменниками до та в (у міжвоєнні роки ця дискусія стосувалася головно Литви). Проте повоєнні нормативні словники рекомендували послуговуватися конструкціями з прийменником на. Попри це, вже кілька років синтаксис до України / Білорусі, в Україні / Білорусі [do Ukrainy/Białorusiw Ukrainie/Białorusi] виразно збільшив свою частоту в польській мові, не без впливу на рефлексії про мову революцій в обох країнах, а нещодавно й російської агресії проти України.

 

Нижче наведено графік частоти використання конструкцій на Україні [na Ukrainie] та в Україні [w Ukrainie] з початку 2022 року в текстах преси моніторингового корпусу Monco (frazeo.pl). Синтаксис на (барва світло-блакитна) все ще переважає, але синтаксис у (фіолетова) лавиноподібно зріс із першого дня російської агресії. У середині березня 2022 року на Україні [na Ukrainie] було лише втричі більше, ніж в Україні [w Ukrainie].

 

 

У випадку України є ще більше мовних аргументів за конструкціями в Україні / до України [w Ukrainie / do Ukrainy]. Офіційна назва цієї країни не містить ні слова республіка, ні якогось іншого – звучить просто Україна. Тому ми не можемо обрати більш офіційний варіант і поєднати прийменник в зі словом республіка, як це робимо з назвами інших країн (пор. офіційне: в Республіці Білорусь / Литовській Республіці [w Republice Białorusi/Republice Litewskiej]), оскільки такого варіанта не існує.

 

Беручи до уваги особливу ситуацію й особливі почуття наших українських друзів, які часто сприймають вислови на Україні, на Україну [na Ukrainiena Ukrainę] як прояв трактування своєї країни яко несуверенної, Рада польської мови заохочує широке використання синтаксису в Україні [w Ukrainie] та до України [do Ukrainy] і не визнає синтаксис на єдино правильним (про що можна прочитати в друкованих нормативних виданнях). Прийменники в та до особливо рекомендуються в публічній мові (офіційній, пресі) і в тих контекстах, де можна замінити слово Україна [Ukraina] виразом українська держава [państwo ukraińskie]. Тому пишімо візит президента в Україні [wizyta prezydenta w Ukrainie], а не на Україні [na Ukrainie]. Краще писати про війну в Україні [w Ukrainie], ніж на Україні [na Ukrainie], хоча друга версія теж не є неправильною.

 

Підсумовуючи: хоча обидва типи сполук (і до України / в Україні [do Ukrainy / w Ukrainie], і на Україну / на Україні [na Ukrainę / na Ukrainie]) є поправними, заохочуємо використовувати конструкції першого типу (особливо в офіційних текстах).

 

Щоби бути послідовними, визнаймо, що подібній еволюції підлягають і сполуки з назвами Білорусь, Литва, Латвія, Словаччина [Białoruś, LitwaŁotwaSłowacja] та Угорщина [Węgry], всі вони мають підтвердження в історичних джерелах із прийменниками в і до, навіть до Угорщини та в Угорщині [do Węgier i we Węgrzech]. Такі сполуки можна акцептувати і нині, хоча громадяни цих країн на загал не протестують проти польського прийменника на.

 

Одночасно просимо наших українських друзів та всіх прихильників революційних змін поважати мовні звички тих поляків, які будуть говорити на Україні [na Ukrainie]. Вони не виражають таким чином зневаги. Крім того, ми досі чуємо на Україні від багатьох воєнних біженців, можна знайти такі контексти в українських газетах і на порталах, хоча в офіційних текстах однозначно переважає в. Зміни в мові відбуваються повільно, не тільки в польській.

 

Більше про прийменники на, в та до з назвами країн можна прочитати, зокрема, у статті, опублікованій перед війною в Україні (M. Łaziński, "Przyimki na, w oraz do przed nazwami państw, krajów i krain. Historia i współczesne wahania normatywne”, „Język Polski”, 2022, z. 1).

 

Липень 2022

 

[на цю тему див. оглядові статті проф. Пантелеймона Коваліва  ​"«На Україні» чи «в Україні»" та "Звідки походить форма «на Україні»?"]

Opinia Rady Języka Polskiego w sprawie wyrażeń 

w Ukrainie / do Ukrainy i na Ukrainie / na Ukrainę

W obliczu wojny w Ukrainie do Rady oraz do jej członków napływają wciąż pytania i wnioski w sprawie właściwego użycia przyimków z nazwą Ukraina. Wobec tego Rada wyraża następująca opinię:

Zwyczaj językowy preferujący przyimki na i do w odniesieniu do nazw niektórych bezpośrednich i pośrednich sąsiadów Polski ukształtował się bardzo dawno, kiedy zupełnie inne były granice państw oraz poczucie wspólnoty państwowej czy dynastycznej. Stanowi on relikt dawnej rzeczywistości, nie jest zaś przejawem kwestionowania suwerenności Ukrainy, Litwy, Łotwy, Białorusi, Słowacji ani Węgier (z nazwami tych państw łączymy zwyczajowo przyimek na). Jednak niezależnie od faktycznych przyczyn jakiegoś zwyczaju językowego ważne jest, jak odbierają go ludzie, których on dotyczy.

W Polsce już od dziesięcioleci lat trwa dyskusja, czy nie powinniśmy mówić o wszystkich obcych krajach niewyspiarskich z regularnymi przyimkami do i w (w latach międzywojennych dyskusja ta dotyczyła głównie Litwy). Jednak powojenne słowniki poprawnościowe zalecały posługiwanie się konstrukcjami z przyimkiem na. Mimo to od kilku lat składnia do Ukrainy/Białorusiw Ukrainie/Białorusi wyraźnie zwiększa frekwencję w polszczyźnie, nie bez znaczenia dla refleksji nad językiem były rewolucje w obu krajach, a ostatnio rosyjska agresja na Ukrainę.

Poniżej wykres częstości użycia konstrukcji na Ukrainie i w Ukrainie od początku 2022 roku w tekstach prasowych korpusu monitorującego Monco (frazeo.pl). Składnia na (kolor jasnoniebieski) wciąż zdecydowanie przeważa, ale składnia w (kolor fioletowy) wzrosła lawinowo od pierwszego dnia rosyjskiej agresji. W połowie marca 2022 na Ukrainie było tylko trzy razy częstsze niż w Ukrainie.

 

 

W wypadku Ukrainy jest jeszcze więcej językowych argumentów za konstrukcjami w Ukrainie / do Ukrainy. Oficjalna nazwa tego państwa nie zawiera słowa republika ani innego – brzmi po prostu Ukraina. Nie możemy więc wybrać wersji bardziej oficjalnej i łączyć przyimka w ze słowem republika, tak jak to robimy z nazwami innych państw (por. oficjalne: w Republice Białorusi/Republice Litewskiej), gdyż taka wersja nie istnieje. 

Biorąc pod uwagę szczególną sytuację i szczególne odczucia naszych ukraińskich przyjaciół, którzy wyrażenia na Ukrainiena Ukrainę często odbierają jako przejaw traktowania ich państwa jako niesuwerennego, Rada Języka Polskiego zachęca do szerokiego stosowania składni w Ukrainie i do Ukrainy i nie uznaje składni z na za jedyną poprawną (jak można przeczytać w drukowanych wydawnictwach poprawnościowych). Przyimki w oraz do są zalecane szczególnie w języku publicznym (urzędowym, prasowym) i w tych kontekstach, w których moglibyśmy zastąpić słowo Ukraina wyrażeniem państwo ukraińskie. Piszmy więc wizyta prezydenta w Ukrainie, a nie na Ukrainie. Lepiej pisać o wojnie w Ukrainie niż na Ukrainie, choć druga wersja też nie jest niepoprawna.

Podsumowując – choć oba typy połączeń (zarówno do Ukrainy / w Ukrainie, jak i na Ukrainę / na Ukrainie) są poprawne, to zachęcamy, by posługiwać się (szczególnie w tekstach oficjalnych) konstrukcjami pierwszego typu. 

Uznajmy konsekwentnie, że podobnej ewolucji podlegają także połączenia z nazwami Białoruś, LitwaŁotwaSłowacja oraz Węgry, wszystkie one mają potwierdzenie w źródłach historycznych z przyimkami w oraz do, nawet do Węgier i we Węgrzech. Takie połączenia można akceptować i dziś, choć obywatele tych państw na ogół nie protestują przeciw polskiemu przyimkowi na.

Jednocześnie prosimy naszych ukraińskich przyjaciół oraz wszystkich zwolenników rewolucyjnych zmian, by uszanowali zwyczaje językowe tych Polaków, którzy będą mówić na Ukrainie. Nie wyrażają w ten sposób lekceważenia. Poza tym wciąż słyszymy на Україні, od wielu uchodźców wojennych, można znaleźć takie konteksty w ukraińskich gazetach i na portalach, choć w tekstach oficjalnych zdecydowanie przeważa в. Zmiany w języku zachodzą powoli, nie tylko w polszczyźnie.

Więcej o przyimkach naw oraz do z nazwami krajów można przeczytać m.in. w artykule, który ukazał się przed wojną w Ukrainie (M. Łaziński, „Przyimki naw oraz do przed nazwami państw, krajów i krain. Historia i współczesne wahania normatywne”, „Język Polski”, 2022, z. 1).

Lipiec 2022 r

 

 

25.07.2022