ω. [Євген Олесницький]

Суспільність, котра до поліційної опіки per fas et nefas виконуваної привикла, освоює ся помалу з нею так сильно, що боїть ся і кроком ступити о власній силї. Такою суспільностію єсть суспільність руска.
28.11.95 | | в 1893-у
В Атенах звано сикофантом чоловіка, котрий для осягненя яких-небудь еґоїстичних цїлей усмотрені собою жертви страшив денунціяціями до урядів або й дїйстно обжаловував их перед урядами.
21.02.95 | | в 1893-у
"Душпастирь" зробив в 1-ім своїм числї велику прислугу, роздобувши і оповістивши прилюдно, як то деякі Ординаріяти переписують ся з своїм клиром і з Римом.
16.02.95 | | в 1893-у
[Пригожій вічевий матеріял.]
15.09.94 | | в 1893-у
Продажні, безхарактерні члени суспільности не оден уже знищили нарід, богато зла натворили людскости...
04.08.94 | | в 1893-у
І.   Подібно як попередними роками так і тепер оголосив инспектор промисловий для Галичини і Буковини п. Арнульф Haвратил справозданє за р. 1888, дотикаюче стану і розвитку промислу в тім році. Справозданє то будить загальний интерес і зовсїм природно, бо справа краєвого промислу єсть у нас рїчею перворядної ваги, на котру безнастанно повинні бути звернені очи всїх, кого обходить добро краю, кому залежить на піднесеню загального добробиту. І ми хочемо зміст того справозданя подати нашим читателям.  
22.05.89 | Галичина |