Справозданє з загальних зборів тов. "Руска Бесїда" в Чернівцях.

 

Загальні збори тoв. "Руска Бесїда", що закінчили період дїяльности товариства за рік 1894 і заразом отворили нову епоку дїяльности єгo на підставі недавно змінених статутів, відбули ся дня 21. жовтня 1894 в сали "Народного Дому". Вже з полудня збирались громади селян прибувших на збори, а о годинї 4. отворив голова п. Єр. Пігуляк збори промовою, в котрій піднїс дїяльність товариства і єго вагу для нашої суспільности.

 

По перечитаню і справдженю протоколу з минувших загальних зборів складав дотеперішний видїл справозданє, іменно загальне справозданє видїлу (секретар) і справозданє касове (касієр). Справозданя сї от тут наводимо:

 

Справозданє видїлу за рік 1894.

 

Остатні загальні збори, що відбулись 2-го червня с. р. ухвалили реорґанїзацию товариства, в тім напрямі, щоби оно не тілько лїтературними справами народа але цїлим добробитом єго могло займатись. Перепровадженє тої реорґанїзациї поручено дотеперішному видїлови, котрий через кілька тих місяцїв головно тою справою займав ся і допровадив так далеко, як він се після обєму своєї дїяльности означеної старими статутами зробити міг. Видїл постарав ся іменно о затвердженє зміни статутів, приготовив все до нової працї, та входив з громадами в переговори, що до заснованя читалень. Нинї зібралисьмо ся докінчити се дїло, щоби вже завтра почати нову роботу.

 

Опріч сеї справи зійшла на видїл в спадщинї справа ювилею товариства. Приготовленє до того роблено скорою ходою. Ухвалено день, в котрім маєсь обходити ювилей, а то 19-го падолиста с. р., ухвалено проґрам, котрий, позаяк ще можуть наступити зміни, тут не подаєм. Постаранось также о написанє істориї тов. "Руска Бесїда", котру висловив Др. Ст. Смаль-Стоцкий.

 

Видаванє "Біблїотеки для молодїжи, міщан і селян", що звесь в сїм роцї "Ластівкою" і калєндаря за рік 1895 йшло як попередними роками, однак живійше. "Ластівки" вийшло вже 8 книжочок, а калєндар буде по всей віроятности на день ювилею готовий.

 

Над тими і иншими дрібнїйними справами займав ся видїл на своїх засїданях, котрих відбув 8. Видїл складав ся з дд. Єр. Пігуляка, голови, Вол. Ясеницкого, заст. голови, Вол. Михальского, контрольора, Серґія Шпойняровского завід. видавництв, др. Ст. Смаль-Стоцкого, члена видїлу і Ник. Желехівского секретаря. Заступниками були дд. Ант. Клим, Ант. Федорорович, котрий провадив адміністрацію товариства і Мих. Вашкевич. До контрольної комісиї належали дд. Н. Ронґуш, Гр. Ганкевич і Н. Костецкий.

 

Членів в товаристві було сего року 110, нових членів прибуло за той час лише 2. Тут мимоходом поскаржитись мушу, що богато членів свої обовязки занедбує, через те, що каса тов. нераз терпіти мусїла, та через сей власне брак материяльних средств, або і задля браку часу не викінчено деякі роботи, котрими буде мусїв новий видїл занятись.

 

Справозданє касове за час від 1-го сїчня до 21-го жовтня 1894.

 

1. Приходи:

1. Соймова запомога — 200 зр.

2. З вкладок членьских — 52 зр. 50 кр.

3. За калєндар — 52 зр. 31 кр.

4. За інсерати калєндарскі — 38 зр. 48 кр.

5. З розпродажи книжок — 30 кр.

6. З предплати за "Ластівку" — 40 зр.

7. Сальдо попередного року — 5 зр. 72 кр.

                                        разом 389 зр. 31 кр.

 

2. Розходи:

 

1. Друк книжок (10 книжочок "Ластівки") нових статутів і т. д. — 428 зр. 50 кр.

2. Клїші до книжок — 20 зр. 38 кр.

3. Закупно нотів — 3 зр. 5 кр.

4. Видатки адмінїстрацийні — 66 зр. 17 кр.

5. Справа рухомої азбуки — 10 зр. 80 кр.

6. Платня служачого — 2 зр.

                                   разом 530 зр. 90 кр.

                                   прихід 389 зр. 31 кр.

                                   позістає недобору 141 зр. 59 кр.

 

Той недобір покриє ся з залеглих вкладок членьских.

 

По справозданю касовім заняв голос сов. Ясеницкий і напоминав членів до пильнованя своїх обовязків. Дарій Пігуляк заохочував втягати по змозї инших в члени товариства, щоб через те товариство могло піднестись. По тих мовах внїс д. Іван Ронґуш в імени контрольної комісиї абсолюторию видїлови, що збори одноголосно ухвалили.

 

Тепер наступила точка: вибір нового видїлу (після нових статутів на літ два; числом 10, заступників 5). По короткій нарадї внїс д. Дарій Пігуляк, щоби вибирати аклямациєю, а коли на се збори пристали, внїс щоб до головного Видїлу увійшли дд. Єр. Пігуляк, Вол. Михальский, Вол. Ясеницкий, Др. Ст. Смаль-Стоцкий, Ник. Желехівский, Ат. Pyснак, Василь Івасюк, Іван Ронгуш, Серґій Шпойнаровский і Ант. Клим; на заст. видїлових дд. Ю. Пігуляка, о. Адр. Добряньского, Григ. Ганкевича, Ілю Семаку і Ів. Костецкого. Збори приняли се внесенє і приступили до вибору голови товариства з помежи видїлу.

 

Др. Стоцкий поставив внесенє, щоб також голосувати через аклямацию і предложив вибрати на голову Єр. Пігуляка. Внесеня сї принято.

 

З черги слїдували різні внесеня. Секретар товариства внїс подяку др. Стоцкому за написанє істориї "Рускої Бесїди", що загальні збори з одушевленєм приняли.

 

По тім слїдувала мова др. Стоцкого про читальнї, крамницї, каси пожичкові, шпихлїри, які товариство буде закладати, про вартість і і значінє просьвіти для народу, до чого власне через висше сказані способи товариство забратись гадає.

 

Дальше слїдували зголошеня поодиноких громад, що хотять на підставі статуту Рускої Бесїди, в себе дома читальнї закладати.

 

Коли порядок дневний був вичерпаний, замкнув голова збори, піднїсши честь Цїсаря трикратне "Многая лїта!"

 

На першім засїданю своїм уконститував ся видїл оттак: голова Єр. Пігуляк, заступник голови Вол. Михальский, секретар Ник. Желехівский, касієр Ат. Руснак, контрольор Ант. Клим, біблїотекар Іван Ронґуш, завідатель видавництв Серґ. Шпойнаровский, економ Василь Івасюк.

 

Буковина

 

14.10.1894

До теми