Зголошуванє воєнних шкід. — Калєндарна реформa еп. Хомишина.

Зголошуванє воєнних шкід.
В справі зголошуваня воєнних шкід видало ц. к. намісництво такий комунїкат: З днем 31. марта 1916 минув реченець визначений до зголошуваня воєнних шкід в 47 політичних повітах Галичини, згаданих кілька разів в комунікатах, поміщених в краєвій пресї, в котрих начало ся вести акцїю для ствердженя сих шкід в містах Львові й Кракові. Супроти висказуваних з ріжних сторін побоювань, що староства чи маґістрати у Львові і в Кракові не будуть приймати внесених пізнїйше зголошень, зазначуєть ся, що наведений реченець не має характеру преклюзивного о стільки, що особи, які для оправданих перепон не могли в сїм реченци предложити зголошеня, будуть могти зробити додатково пізнїйше.
Радить ся одначе приспішити, о скільки можливо, сї зголошеня у власнім інтересї пошкодованих.
При сїй нагодї звертаєть ся увагу, що в полїтичних повітах Сокаль, Жовква, Камінка, Бібрка, Станиславів, Богородчани, Надвірна і на схід від них положених повітах доси не почато акції для розслїдженя воєнних шкід, тому зголошуванє шкід, заподїяних в тім теренї, є передвчасне.

Калєндарна реформa еп. Хомишина.
Пишуть нам з Косівщини: На руку еп. Хомишинови в його калєндарній реформі йдуть власти полїтичні і шкільні. Косівська ц. к. окружна шкільна Рада розіслала в сїй справі обіжник з 21 марта ч. 569 такого змісту: "Do wszystkich Zarządów szkół ludowych w okręgu kosowskim. Zawiadamiam Zarządy szkół, że gr. kat. Ordynaryat Biskupi w Stanisławowie ogłosił w liście pasterskim "O posłannictwie ukrainskiego narodu w cerkwi katolickiej" między innemi rozporządzenie wprowadzającе z dniem 25. marca 1916 w miejsce uzywanego dotąd kalendarza Juliańskiego, kаlendarz Gregoriański dla całej dyecezyi Stanilawowsklej, podająć przytem na str. 56 pod 4) 5) i 6) sposób, w jaki ta przemiana ma byc wprowadzona w zycie. Tak więc święta według obrz. rz. kat і gr. kat. będą na przyszłośc obchodzone w szkolach w okręgu zawsze razem. Z uwagi na doniosłośc tego takru polecam Nauczycielstwu w okręgu, azeby staralo się ze swej stronu wpływać na lud сеlem usunięcia przestarzałych i bezpotrzebnych uprzędzęń dla tej sprawy i azeby Zarżądy szkół w czynnoscіach przestrzegały dni świąt od dnia 25. marca 1916 już według nowego kalendarza". Під обіжником підписаний староста п. Мірський як предсїдатель. В кiлькa днїв опісля наспіло і розпорядженє ц. к. краєвої шкільної Ради, яка подає до відомости реформу еп. Хомишина і заряджує: "О tem oznаjmia sіę с. k. R. sz. okr. celem zawiadomienia podieglych jej zarządów szkół lud., odsyłajać do postanowień §57. reguł, dla szkół posp. i wydziałowych, według którego dnie uroczystych świąt katolickich przypadających w ciągu roku szkolnego są powszechnymi dniami feryalnymi" czyli wolnymi od nauki szkolnej. Oznaczęnie zaś uroczystych świąt katol. nalezy według obowiązujących ustaw do właściwych władz kościelnych". Як бачимо, є випадки, де шкільні власти рішають дуже скоро.

11.04.1916

До теми