◦ ◦ ◦ ◦

Мін. Бенеш в Cпa.

З Праги доносять: Міністер Бенеш приїхав до Праги, де зложив звіт з переговорів в Спа. З огляду на те, що конференція амбасадорів в Парижі відбудеться в найблищих днях, що вона радитиме над тешинським питанням та що польські представники поїхали вже до Парижа, вибирається тамтуди мін. Бенеш найблищим коаліційним поїздом.

 

Справа аляндських островів.

Як доносять з Горсі, засідання ради Ліґи Народів відбулося в Saint James під проводом Бальфура. Розважувано справу аляндських островів. Бальфур заявив, що Фінляндія не є вправді членом Ліґи Народів, одначе зголосила своє приступлення до Ліґи. Рішено, що справа аляндських островів має бути віддана окремій комісії з 3 правників. які мають заопініювати, чи цю справу належить трактувати як справу виключно фінляндську, та як представляється під сю пору справа мілітаризації анґлійських островів.

 

Совітська нота до Литви.

"Слово Польске" доносить з Варшави за бюром Вольфа, що совітський уряд звернувся з проханням до литовського уряду о позволення на перемарш совітських військ через литовські землі, щоби вони могли війти на польські теріторії.

 

Вільсон скличе засідання Ліґи Народів.

З Вашінґтону доносять, що президент Вільсон скличе небавом повне засідання Ліґи Народів.

 

Совітський уряд і Анґлія.

Як доносить "Petit Journal" з Льондону совітський уряд виявив готовість розпочати знову з анґлійським урядом переговори в справі торговельних зносин відповідно до переговорів з Кpaсіном. Совітський уряд приймає анґлійські умови, а саме негайний поворот анґлійських полонених, вдержання всякої пропаґанди супроти Анґлії і признання деяких довгів.

 

Кандидат на царя.

З Тифлісу через Відень доносять, що в Севастополи викрито союз, що хотів окликати царем Ліхтенберськото князя і арештувати бар. Вранґля. На чолі заговору стояв адмірал Ґерасімов, якого зараз арештовано.

 

Бездротиий трансокеанський телєфон.

Завдяки вживанню неперерваної хвилі, можна значно побільшити користь бездротного телєфону на довшу просторінь. Новий систем дозволяє передати голос значно дальше й точнійше. Кораблі заосмотрені новими апаратами можуть розмовляти з кожною стацією.

Перша телєфонічна розмова між кораблем та землею була переведена на "George Washington"; президент Вільсон, котрий був на нім, міг розмовляти зі стацією Arlington на 800 км.

Вжe на початку війни Париж і Новий-!орк могли зноситись радіотелєфонічно, й останнього літа можна було розмовляти з Ірляндського Побережа з Новою Скотією.

Бездротний телєфон матиме великі переваги над телєфоном через поморський кабель; сей був уживаний лише до 130 км. і давав вібрації, які утрудняли передачу голосу. В бездротнім телєфоні сі дефекти не мають місця. Коли через просторінь хвилі стають хвилі стають менш інтензивні, можна вжити прийомника, що побільшує звуки й дозволяє їх чути дуже яскраво. — "Esperanto".

 

Статистика Чехословацької Республики.

Територія чехословацької республики має простір 142.573 км2 не рахуючи території, про державну приналежність якої вирішить плєбісцит.

Усіх мешканців є 13,811.655 із котрих 6,715.892 мущин і 7,095.763 жінок. — По народности мешканці так діляться: Чехословаків 8.054.036; Німців 3.828.974; Мадярів 1,071.578; Українців 432.929; Поляків 277.792. По реліґії Римо-католиків 11,836.933: Євангеликів 976.567; Греко-католиків 592.115; Ізраілитів 368.970; Православних 3.060. "Esperanto". ч. 237.

 

Сталі візи на виїзд до Відня.

Німецько-австрійський консулят в Кракові дістав повновласть на видачу сталих віз на пашпортах, уповажнюючих до кількаразових виїздів до Відня і німецько-австрійської републики на протязі 6 місяців. Відповідні подання вношені до консуляту мусить заопініювати промислова і торговельна палата, що даний петент мусить часто виїздити в купецьких і  промислових цілях до Відня чи німецько-австрійської републики і т. д.

 

Знесення обмеження подорожі до Швайцарії.

Швайцарська Союзна Рада зарядила далеко йдучі полекші відносно побуту й приїзду чужоземців до Швайцарії. Мельдункові приписи обмежено до одноразового мельдування безпосередно по приїзді до краю. Ці постанови входять в життя в 15. ц. м.

 

Мобілізація жінок.

Болгарський уряд видав новий воєнний закон, після якого підчас війни будуть мобілізовані всі мущини і жінки від 25–45 р. Мобілізовані робітники й робітниці будуть уживані до державних будівель, мостів, гостинців, телєґрафів і телєфонів, мущини на протяг 12 місяців, жінки на 8 місяців.

 

Громадська думка

16.07.1920

До теми