◦ ◦ ◦ ◦

Як урядово доносять, переступили угорські червоні війська Тису коло Шольнок, відкинули ворога, взяли полонених, 4 машинові кріси. Всякі проби Румунів перейти Тису коло Кіскоре відбито. На північ від Міскольч перейшов ворог до протинаступу; в завзятих боях взяли мад'яри много полонених, дві гармати і 14 машин. крісів. На північ від Егор переслідуванє розбитого ворога тріває далі. В Шегет оснувала протиреволюційна буржуазия при помочи француськоі залоги проти большевицькай комітет, білу гвардию і воєнний суд, який при помочи Французів, много робітничих провідників в части на смерть в части на тяжку вязницю засудив.

 

Народний комісар Чичерін виразився о мирі верзальскім в слідуючий спосіб: сей мир не є жадним миром, а дальшим провадженєм війни. Він створює ситуацію, котра не є нічим иншим, як продовженєм війни, що є як раз цілию авторів сего мира: воєнний стан зробити тревалим, щоб могчи лекше поборювати робітників. Фактично держить теперішна олігархія панованє через під'юджуванє проти себе робітників ріжних країв. Навмисне винайшли капіталістичні правительства такий мир, котрий є продовжуванєм війни. В тім мирі є досить війни щоб могчи робітників проти себе гнати, є досить мира, щоби через вічний пролив крови не викликати сейчас революциі. Такий рахунок має олігархія, але чи сей рахунок є добрий то инше питанє.

 

Братерська пожичка. В місяці квітні привезено в Москву з України 5500 вагонів мука, зерна, круп, сала, масла, риби і других продуктів.

 

Переселенці. Московський Совнарком видав декрет про організацію поліпшеня тяжкого продовольчого становища в Московщині. Згідно декрету, мають переселити бідне населеня Московщини на південні родючі землі Украіни, та на Донщину. Колись Катерина II теж видавала подібні "декрети". Тоді колонізувала Московщина частину Чернигівщини й Херсонщини. Ті переселенці так міцно в'ілися в шкуру украінського народу, що годі було ix обтрусити. Але, певне тепер инші часи настали: декрети видавати легко, а виконувати ix часто не вдається. А про те — нехай би собі іхали, як начнуть украінці виганяти геть усіх кацапів — дармоідів, то вже й нових колоністів не забудуть.

 

Чехи не думають платити воєнних довгів бувшоі Австріі. Президент чехо словацькоі республики заявив співробітникові одноі англійськоі часописі, що чеська держава не буде платити воєнних довгів бувшоі Австріі, бо Чехи буди противниками цеі війни. Тим горожанам чеськоі держави, які примушені була зложити гроші на воєнну позичку Австріі дадуть відшкодованнє, так як це зроблено з інвалідами.

 

Тайна змова Італії з Болгарією. Офіціяльна преса Греції оголосила тайний договір між Италією і Болгарією. Обі ці держави мали взаімно попирати себе в балканській політиці проти Греків і полудневих Славян. Італія мала доставити Болгаріі богато зброі і муніціі. Болгарія приготовлялася до збройноі розправи з Грецією. Ці відомости грецькоі преси викликали в світі велике здивованнє.

 

Чотириста жертв вуличноі боротьби в Мінхені. В боротьбі більшовиків з правительственними військами в Мінхені прийшло було до вуличноі битви. Богато домів знищено. Деякі части міста перемінялася в руіни. Убито чотириста людей. В кінці більшовиків побито. Перед самим упадком вирізали вони закладників.

 

Дорожнеча в Польщі. Краківські часописі нарікають на нечувану дорожнечу. Хліба дуже мало. Шкіра так подорожіла, що бідні люде не мають за що купити собі чобіт. Цукру майже нема.

 

ВАРШАВА, 25.5. Заява Падеревського, виголошена в соймі підчас дебати над результатами праці польськоі мировоі репрезентаціі. Падеревський сказав між иншим: ваші границі на сході, на загал беручи, є певні, з виімком кількох місць. Польщі признано 54000 кільометрів квадратових теріторіі. Польща має бути відновлена в давних границях і одержить цілковито відшкодовання. Що до ліквідації Австро-Угорщини, повинні бути всякі конфлікти залагоджені через арбітрію з заступленнєм обох сторін. Падеревський підніс подяку для ген. Пілсудського за увільнення Ліди, Вільна, Свєнцян та всім хоробрим воякам. Він не бажає імперіялістичних здобутків. Польща цим погорджує. Ми бажаємо Украіні і Литві самостійности; ми склонні навіть до дання ім помочи.

Мирова конференція висловила охоту завести мир на всіх фронтах. Падеревський обіцює зробити все що можна, щоб заключити завішання оружжя, також промінитися до бажання, щоб війська Галлєра не поборювали Украінців. Війська Галлєра є вислані справді на фронт украінський, але до поборювання большовиків. Перші проби завішення оружжя є перервані через жорстокости так згаданої "Украінськоі Арміі". Наш наступ в східній Галичині не є жадною війною, а експедицією проти бандитів. Така армія не є сотворена через народ украінський, який не є за що відвічальний. З народом Украінським ми не провадимо війни. Падеревський просить у сойма уповажнення правительства польського навязати зносини з правительством Украінським в лєгальний спосіб.

ПРИМІТКА РЕД. Містимо цю заяву Падеревського, як документний доказ того, що Поляки разом з Антантою остаточно загубили правду і совість. Це впрочім річ натуральна: одначе в Парижі цим крамом не торгують, а лише ведуть торговлю цілими народами. Яке торжество великих засад мудрого Вільзона! Радійте, чотири фарисеі!

 

НАУЕН, 18.5. На угорську інтервенцію в справі попирання німецько-австрийськоі агітаціі в західній Угорщині, заявив державний секретар німецької Австріі Бауер, що австро-німецьке правительство держиться зовсім коректно супроти агітаціі в західних округах Угорщини, противно стоіть далеко від ведення або попирання якоі небудь агітаціі. Газетярські відомости про приняття західно-угорських депутацій австро-німецьким правительством є звернені проти тогож правительства, котрому закидується, що воно робить це в ціли прилучення західно-угорських округів до австрійськоі Німеччини. Згадану агітацію не ведуть Долішно-Австрийці лише населення Стиріі. Німецько-австрійське правительство є того погляду, що приналежність західних округів Угорщини може бути найсправедливійше порішена через народне голосовання, переведене під невтральною контролею. Державний Секретар Бауер поіхав до Верзалю не як делєгат, лише як знаток, щоби бути під рукою, коли це питання прийде на дневний порядок. Подібних знатоків вислано для кождого питання, як також поіхав і німецько-чеський знаток.

 

ЛІОН, 15.5. Є дані думати, що німецько-австрійську торговельну фльоту розділиться між союзників, для покриття втраченоі ними тонажи. Через це покриєсь майже 45 проц. шкоди, понесеної кождою з союзних держав. Японські делєгати домагаються грошевоі винагороди за втрачену тонажу.

 

БІЛООСТРОВ, 15.5. Англійці почали воєнні операціі проти Афганістана. Про рухи військ нема вісток. Революційний рух в Афганістані розширюєсь. На границі проти Англійців розміщені авганістанські війська з численною артилєрією.

 

ЧЕРНИГІВ, 15.5. В Батурині організувалась земельна комуна імени Лєніна. В бувших поміщицьких маєтках організовано також комуну. Сільське населення утворило комуністичні відділи боротьби проти провокаційних повстань. Комісія організаціі агітаційних кораблів і потягів влаштувала кораблі, які виідуть з агітаторами і відповідною літературою на Дніпро. Також і агітаційні фіри поідуть по селах.

 

БУДАПЕШТ 24. 5. Революційне правительство в Будапешті видало слідуюче роспорядженє в справі розводів: єсли обоє супруги хотять розвязати супруже за обопільною згодою, мають зголосити сей замір у ведучого метрики або в суді особисто і устно, з чого буде взятий протокол і суд видає тоді ухвалу розводову без розправи судовоі. Ухвала ся має сейчас силу правну. Наколи тілько одна сторона жадає розводу і має відбуватись розправа судова в присутности обох сторін. Коли підчас розправи і та сторона, котра перед тим і жадала розводу, на розвід згодиться, видає суд ухвалу розводову, як ні рішає суд вироком. Коли по докладнім узглядненю особистих і инших житєвих відносин супругів, суд прийде до переконання, що задержанє спільного житя між супругами буде неможливе, видає ухвалу розводову. Наколи одна сторона жадає розводу а друга находиться за границею або в окупованім краю, росправа наразі не може бути, хіба що спільне житя фактично що найменше від трох літ між супругами не істнувало. В такім разі відбудеся розправа в присутности сторони жадаючоі розводу і коли є підстава до розводу, буде се вироком повішено. То не відноситься: до воєнних полонених, членів червоноі арміі та осіб що на припорученє республики, віддалилася з краю.

Удержанє дітий регулюєся після обопільноі згоди або суд рішає се. Наколи одна сторона має право до аліментацій а розвід наступив без іі вини, то має право жадати сих аліментацій і суд се рішає.

 

Українські вісти

 

27.05.1919

До теми