◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

БУДАПЕШТ 21. 5. Француські війська, заохочені промовою полководця, розпочали атак проти військ угорськоі совітськоі республики. Се викликало велике обуренє. З огірченєм і здивованєм питаєся, чи се можливо, щоби француські вояки, котрих батьки перед 50 роками свою коммуну установили і своєю кровію іі боронили, ішли тепер на знищеннє угорськоі совітськоі республики. Угорський пролєтаріят не може в це повірити, щоби француські брати, котрі до тепер були все ударними військами революціі, сталися мерзенним орудієм морду в руках кpoвoжaднoго полководця.

 

НАУЕН 21. 5. З настаннєм теплоі пори року, розпочалась офензива совітських військ на Балтик. Від неділі з вечера на цілім фронті настали сильні боі.

 

НАУЕН 21. 5. Берлінська преса подає, що положенє в Індіі для Англіі є грізне, хочби по тій причині, що Англія уважає за конечне вислати там, як начальника британських війск, найвизначнішого полководця Сip-Дубля Гайб.

 

НАУЕН 21. 5. Німецька преса з здивованєм стверджує факт, що антанта єще до тепер не оголосила своім народам проєкту мирового договору, який вручила німецькій делєгації.

З іронічним здивованєм подають резолюцію радикальноі і радікал.-соціяльноі партіі в Парижі, в якій говориться:

Ми відчуваємо скандальний настрій, коли перед француським парляментом закриваєсь мировий договір, котрий має в руках ціла німецька преса. Ми жадаємо негайного усуненя цензурного стану облоги і оголошення змісту мирового договору.

 

НАУЕН 21. 5. В Кенігсбергу розпочався великий штрайк (сабатовка). Урядники, лікарі, аптики, банки, торговельні і промислові підприємства занехали свою працю.

Над західними Прусами оголошено пруським державним міністерством стан облоги.

 

НАУЕН 21. 5. Засуджений за участь в розрухах, серед яких убито Розу Люксембург, поручник Фогель утік з вязниці.

 

НАУЕН 21. 5. Офіціяльно повідомляєся, що на нарадах, які відбулися в Спаа між державним міністром Др. Дернбургом, графом Брокдорфом-Ранцав міністром фінансів і прибувшими з Версалю і Берліна господарськими і фінансовими знатоками, усталено цілковиту згоду в цім, що проєкт мирового договору в такій формі, як його предложено, є неможливим до принятя.

 

БУДАПЕШТ 21. 5. Угорське кореспонденційне бюро доносить: Дня 21. 5. воюючі війська заняли Міскольч. Розпочаті вчора наступи увінчалися повним успіхом. В тім успіху головну ролю грають будапештенські робітничі полки при помочі артилєріі і панцирних потягів і літаків.

Коло Анатфальфи і Петроварадина успішні борби. Заатаковано чеський курінь. Взято 300 вояків до неволі, здобуто 35 машинових крісів і богато воєнного матеріялу.

На північ від Шольнок, коло Шішарова, наш відділ перейшов через Тису назад і тут відбивав наступ Румунів.

На прочих фронтах нічо нового. Начальна команда арміі

 

БУДАПЕШТ 21. 5. Як доносить "Береш уйтен" заарештовано товариство контр-ревелюціонерів, котре оружним постаннєм хотіло скинути правительство. В пятницю в ночи приарештовано в однім домі в Ракомпальота 8 осіб. В тім домі і в близьких домах знайдено велику скількість оружя і муніціі. Між заарештованими знаходяться бувші офіцери, один купець, трох заможнійших селян. Приарештований сотник Новосолєшки, після зізнань других, хотів утворити білу гвардію. Приарештовані зізнали, що в Будапешті була подібна організація під проводом оберста Карла Діца.

Карла Діца вчера приарештовано.

 

Українські вісти

24.05.1919

До теми