◦ ◦ ◦ ◦

Ослаблення штрайків в Німеччині.

 

НАУЕН 7. 4. (Радіо). Застановлення робіт в фабриці стали Круппа уважається страйком сімпатії зглядом гірських робітників. Більша часть робітництва заявила охоту до роботи і хотіла в суботу зачати роботу, та їм перешкодили вартові штрайку т. зв. революційного робітничого комітету. Насильства не було. Господарське життя в Штутґарті зачинається на ново. Склепи зі споживчими товарами отворено, а малі фабрики знов зачали свою роботу. Великі фабрики не можуть працювати з причини браку ґазу. Також зачався вже трамваєвий рух. Почтовий і залізничний рух зачнеться в понеділок.

 

Напружені відносини в Баварії.

 

НАУЕН, 7. 4. (Радіо). Баварський президент міністрів Гофман повернув з причини напружених відносин в Баварії з Берліна до Мюнхен. Після дотеперішних донесень — проклямовання радянської республіки ще не є певне. Проти того заявилися рішучо міщанські і селянські партії з виїмком одної ґрупи. Становище більшости соціялістів ще не є певне. На випадок, якби мала бути проклямована радянська республіка очікується сейчасового штрайку міщан і селянства. Бояться, що тоді не можна-би оминути проливу крови.

 

Доразове поступовання в Польщі.

 

В Польщі проголошено на протяг трех місяців доразове поступовання.

 

Заворушення в Німеччині.

 

НАУЕН, Радіо з 10. цьвітня. В Aвґeбурґу уоружено по заводах робітників. Ряд визначних осіб і офіцирів арештовано. Правительственного презідента інтерновано.

Революційне робітництво в Брестешвайґ розпочало з середу в полудне ґенеральний штрайк.

В Маґдебурґу позволили військові власти на публичне віче, на якім постановлено так довго штрайкувати, доки Брандес не буде звільнений. Настрій був напружений. Деякі з участників штрайку між сим жінки і діти напали на одного офіцира правительственних військ і зневажили єго чинно. Коли стріли б воздух не помогли, дано огня в товпу — в наслідок чого в товпі були великі жертви.

Французький командант округа Саарбрікен видав оголошеннє слідуючого змісту: З огляду на се, що було оголошено, що всіх робітників і урядників реквірується до роботи, а мимо сего до служби зголосилась заледви пята часть, — тому зарядилось:

Першу часть арештовано задля непослуху остати в службі, заарештованих поставилося 21 під полевий суд, і засудилось від 2—5 літ вязниці, решта буде відставлена за Рен.

(Примітка: Ходить о Німців, що не хотіли під Францією повнити служби).

 

Карло баварський в Chur.

 

НАУЕН. Радіо з 10. цьвітня. Швайцарський Бундесрат позволив бувшому баварському королеви враз з малим оточенєм замешкати в одній місцевости коло Хур.

 

Літний час в Німеччині.

 

НАУЕН. Радіо з 10. цьвітня. Німецькі національні збори обговорювали справу введення літного часу. Постановлено завести такий від 28. цьвітня до 28. вересня. Дату 28. IV. вибрано для того, позаяк дирекція желізниць бажала для переходу мати ніч з неділі на понеділок.

 

З польського сойму.

 

ВАРШАВА. Радіо з 5. цьвітня. Польська аґенція телєґрафічна доносить: В польськім соймі розпочалася дебата над звідомленнєм комісії закордонних справ про східні границі Польщі та про знесення польської річи посполитої з совітським правительством. Референт комісії, проф. Станислав Ґрабський, констатує, що коресподенція польського правительства з совітським відноситься тільки до освободження та повороту до дому польського посольства з Росії, як також висиленців евакуованих до Росії в часі війни.

Совітське правительство хотіло приневолити польську річ посполиту уладняти прінціпіяльно польсько-російські відносини, а передовсім питання польсько-російських границь. Але польські власти не дали себе зловити і не признали совітського правительства лєґальним російським правительством. Рівнож не відповіло польське правительство на телєграми совітів Литви і Білої Руси з дня 17. лютого в справі установлення добрих взаімних відносин.

Польська боротьба на східних границях не має заборчих цілей. Се є лиш борба зі східними державами, большевицькою Росією і Україною, відміною також большевизму о території, що становлять часть Польщі на підставі історичної минувшини, культури і етноґрафічних відносин.

Заступник міністра закордонних справ Врублєвський заявив, що Польща хотячи стати сильною державою, не повинна занадто боятись прилучення до польської річи посполитої кілька сот тисячів населення чужої національности. Коли ми предложимо на мировій конференції справу відзискання наших територій, не повинно бути найменшого сумніву що до нашої політичної зрілости і нашої чесноти в міжнародних зносинах. Бесідник висказав своє вдоволеннє, що справа переписки з совітським правительством не хоче мати нічого спільного з совітським правительством, яке основується на пародії права.

Міністер внутрішніх справ представив причини ослаблення стану сил оборони на території давного польського королівства. Причиною є пропаґанда большевиків, які заложили в ріжних місцях потайні огнища.

 

Субкомісія берлінської мирової конференції.

 

НАУЕН, Радіо з 5. цьвітня. Німецьке центральне правительство рішило установити субкомісію берлінської мирової комісії з осідком в Кольонії. Завданням тої комісії є розглядати і заступати питання, які випливають з окремих відносин в занятих областях. Головою тої субкомісії назначений бурмістр міста Кольонії. В склад субкомісії входитимуть представники економічного життя і робітництво на лівім березі Рену.

 

З німецько-большевицького фронту.

 

В Курляндії відбили наступи большевиків на Стольген на південний схід від Мітави і коло Больдун на північний захід від Мітави. Рівнож відбито повторені наступи совітських військ на зелізничий дьорець Гаррасок на схід від Мітави.

 

Вибори до німецького Парляменту.

 

НАУЕН, Радіо з 6. цьвітня. Виділ нім. Національних зборів у Ваймар постановив великою більшостию введення 3-літної важности вибору до будучого парляменту. Перше вибір був важний до 5 літ. Крім сего рішено, що парлямент збираєсь найпізнійше в падолисті кождого року.

 

Український голос

13.04.1919

До теми