◦ ◦ ◦ ◦

Варшава і Москва.

 

ВАРШАВА, радіо 20. марта. Комісареві закордонних справ Чічерінові. Делєґат Вєцковскі виїхав з Варшави 17 марта. Після нашої умови від'їхав він на Ґродно. Спізненнє його від'їзду наступило по причині потрібних пріготовань і непредвижених обставин. Зараз він без сумніву находиться поза демаркаційною лінією. Прошу нас повідомити про день його приїзду в Москву. Міністр закорд. справ.

 

Плавба на Рені.

 

ПАРИЖ, радіо 20 марта. Міжнародна комісія, зложена зі знатоків желізничих і водних шляхів, зібралася в понеділок в міністерстві публичних робіт. Цій комісії предложено домаганнє швайцарських делєґатів, які в імени свойого правительства висказалися в справі вільної плавби на Рені. Делєґати зажадали щоби з правних і технічних причин було допущено Швейцарію до свобідної плавби на Рені і щоби згода держав в сій справі не була заключена без участи Швайцарії.

 

Спpaва кільського каналу на мировій конференції.

 

ПАРИЖ 20 марта, рaдіо. Часопись "Le Petit Pаrisien" подає подробиці нарад над справою нільського каналу. Француський міністер воєнної фльота виступив проти рішень комісії, яка радила над кільським каналом.

Комісія висказалась за цим, щоби канал належав і на дальше до німецької держави під деякими застереженнями. Міністер доказував, що таке рішеннє комісії позволить Німеччині не тільки задержати фортифікації над кільським каналом, але й їх уліпшити. Тим самим Німеччина зможе замкнути канал або отворити його тоді, коли їй це подобаєся і може зробити балтійське море морем замкненим, що знову буде невигідне для держав Антанти зі становища морського і економічного. Міністер жадав, щоби канал був створений на завсігди для воєнних і торговельних кораблів всіх націй і щоби не був спеціяльною власностію одної з них.

Презідент Вільзон запропонував, щоби справу кільського каналу полагодити на взір каналу панамського. Справу віддано спеціяльній комісії, яка прийде з відповідним внесеннєм на слідуюче засіданнє.

 

Офензива сиберійських військ проти большовиків.

 

ТОМСК, радіо 20 марта. На західнім фронті Сиберійські війська почали сильну офензиву проти большовиків. По завзятиx боях відібрано большевикам міста: Окганск, Осса і Бірск. (Бірск лежить в 100 кільометрах від Уфи).

 

Німеччина видає Антанті торговельні кораблі.

 

ГАҐА, 19 марта. В Брукселі почалися наради між представниками Антанти і німецькими делєґатами. Сейчас по отвореню нарад предложили представники Антанти свої услівя. Німецькі делєґати удалися на одногодинну нараду. Дійшло до цілковитого порозуміння. Німці приняли усі услівя Антанти в справі видачі торговельних кораблів.

 

Вступний мир.

 

ЦЮРІХ, 19 марта. "Daily Mail" доносить: Льойд Джордж виготовив вже основи вступного мира, які мають бути предложені Вільзонови. Якщо Вільзон на них згодиться, начерк мира подасться німецьким делєґатам і позволиться їм над ним нарадитися і предложити свої поправки.

БУДАПЕШТ, 19 марта. Радіо з Парижа доносить: Між президентом Льойд Джорджом і Клємансо відбуваються наради, які допровадять до скорого полагодження мира. Чи союз народів війде вже тепер між мирові точки, залежить від становища Вільзона. Мабуть справа союза народів буде відложена на пізнійше.

 

Воздушна почта.

 

ЛЬОНДОН, 19 марта. В палаті послів заявив ґенерал Зелі, що в коротці буде зорґанізована воздушна почта поміж Анґлією а Египтом і Індіями з одної і поміж Анґлією а полудневою Африкою 3 другої сторони.

 

Жадання Юго-Славян.

 

БІЛГОРОД, 19 марта. Нині приступлено до вибору презідії національного згромадження. Презідентом палати вибрано Серба Др. Павловича, на наступників Xорвата Др. Рібера і Словінця Др. Янковича. При однодушній заяві цілої палати ухвалено, що Югославянський нарід непорушено обстоює цілковиту ненарушимість своєї области. Каринтія, Предмурє, Гориція, Трієст, Істрия, Фіюми і Дальмація мусять в цілости належати до Югославії.

 

Знесення обовязкової служби військової в Німеччині.

 

ЖЕНЕВА, 19 Марта. Ухвала парижської Конференції, що о знесення обовязкової військової служби в Німеччині викликала в соціялістичній пресі Франції бажання щоб то розоруженнє ростягнути на Францію і інші держави.

 

Український голос

23.03.1919

До теми