[Iwan Franko]

W onegdajszem Dile znajdujemy obszerne sprawozdanie z walnego zgromadzenia ruskiego towarzystwa imienia Szewczenki, które się odbyło w niedzielę.   „To walne zgromadzenie — pisze Diło — zapisane będzie w kronice tego towarzystwa ja­ko chwila nader ważna dla jego rozwoju i postę­pu. Zgromadzenie uchwaliło poruszoną, przed kil­koma laty i dotychczas przygotowywaną grunto­wną reformę towarzystwa na „naukowe towarzy­stwo imienia Szewczenki".  
18.03.92 | |
Ślimak   I.  
20.09.89 | |
Pod takim tytułem zaczęło wychodzić nowe czasopismo ruskie, które o ile widzimy z wyszłego właśnie nr. 1. ma być organem młodej i postępowej partji ruskiej. Towarysz wychodzi w formie książkowej; pierwszy nu­mer jest to wcale pokaźna broszura o przeszło 7 arkuszach objętości, stanowi dla siebie osobną całość i jest do nabycia po cenie 50 ct. Jako redaktor odpowiedzial­ny podpisany jest p. St. Kozłowski.
27.09.88 | |
Czasopisma ruskiego „Towarysz“ nr. 1. skon­fiskowany w Lipcu przez policję z powodu niektórych nieformalności, teraz dopiero, po przeprowadzeniu po­stępowania sądowego został uwolniony z kwarantany i wkrótce rozesłany będzie na prowincję.   [Kurjer lwowski, 1888. Nr. 269, 27 Września, S. 5]
27.09.88 | |
I.   E, co to wam, młodym andrusom* gadać!... Po mieście trotoarami chodzą, chodaki* wysmykują, wielka mi sztuka! A schwycą pająki*, to i cóż? Wsadzą do ula*, poturbują trochę, albo nie, i po całej historyi. Wam by ot... Ale gdzież wam? Was na samo gadanie o tem, mrowie po plecach przechodzi. Alboż wy wiecie, co to chłopska komisya? Tam to się takiemu letkiewiczowi dostać, a wiedziałby po czemu pieprz!...  
22.09.88 | |