ω.

Неучтива політика єсть злом, котре скорше чи пізнїйше потерпить заслужену кару. Неучтива політика, очевидячки насилуюча засади морали, навчає суспільність забувати на етичну сторону публичного житя.
23.02.95 | | в 1893-у
Пишучи про дебату шкільну, звернули ми між иншим увагу натри річи: на нещасливий виступ посла д-ра Антоневича в справі рускої правописи, — на відповідь д-ра Бобжиньского, о скілько він діткнув справи книжок руских, і — на заявленє референта ґр. Войтїха Дїдушицкого "най буде як бувало" у відповідь на піднесені рускими послами кривди Русинів в шкільництві народнім. До тих справ мусимо нинї ще повернути.
13.02.94 | | в 1893-у
В справі розвязаня віденьскої семинарії почула галицка Русь автентичне поясненє ц. к. правительства висказами правительственного комісаря на засїданю сойму з 27 сїчня с. р., — поясненє, котре не викрило нїяких уваги гідних причин розвязаня сеї семинарії.
02.02.94 | | в 1893-у