26.12.1891

З найпевнїйшого жерела довідуємо ся, що брошурка "Розмова Русина з турчаньского повіту з послом Константином Телишевским" вийшла без відомости і волї п. Телишевского і не віддає єго поглядів зовсїм докладно. П. Телишевскій буде де-що простувати на вічи турчаньскім дня 30 с. м. — При сїй нагодї відповімо Kurjer-oви Lwowsk-ому на єго донесенє, що broszura wywołała w kołach ugodowсów znaczną konsternacje, отсе: Сли Kurjer під "угодовцями" розуміє народовцїв, то на єго аподиктичне твердженє треба хиба здвигнути плечима. Викликанє констернації було очевидно сердечним бажанєм Kurjera і стоячих з ним в звязи руских радикалів, але мусимо им як найкатеґоричнїйше сказати, що се бажанє их зовсїм не сповнилось. Так само мусимо заперечити, будьто би був, як той же Kurjer доносить, намір "покликаня п. Телишевского перед ареопаґ проводирів угодових і потягненя єго до одвічальности за погляди висказані в брошурі". Такого наміру анї нема анї не було.
Лава міністрів. Кабінет ґр. Таффого числить тепер десять членів. Тілько міністрів разом не видїли ще посли від часу дуалізму. Ще в часах переддуалістичних, в ері угорских і хорватских канцелярій надвірних була лава міністрів так сильно обсаджена як тепер. Від коли держава подїлила ся і за Литавою повстала власна лава міністрів з девятьма членами, числила і Долитавщина, з ческим і галицким міністром разом девять міністрів. Відповідно до того числено при уряджуваню сїджень для міністрів лише на 9 членів. Назва "лава міністрів" відповідає властиво лиш понятям анґлійского парляменту, де міністри вибрані з між більшости палати, сидять на першій лавцї межи своїми сторонниками. У нас сидять міністри понизше трибуни президента, напротив лавок послів, в великих, вигідних фотелях і коли именовано нового міністра ґp. Кінбурґа, були всї цїкаві, де посадять міністри свого ліберального товариша. Але на щастє може на лаві міністрів помістити ся ще один фотель, бо місце зарезервоване для міністра-президента має два сїдженя, одно для ґр. Таффого яко міністра-президента а одно для него-ж яко міністра справ внутрішних. Погляд, що ґр. Таффе репрезентує дві личности, заховує ся так строго, що і "предложеня для палати" дають ся ґрафови подвійно. Наколи-ж одно місце єсть порожне, то можна легко і для десятого найти фотель і міністри не потребують надто солідарно тиснути ся. Новий міністер яко міністер без теки буде поміщений в буджетї в титулї "рада міністрів". Єго платня виносить так як кождого міністра 10.000 зр. і других 10.000 зр. активального додатку. Лиш президента міністрів побирає 12.000 вр. платнї і 14.000 зр. додатку активального. Заходить ще питанє, коло котрого товариша засяде новий міністер. Міністер президент сїдає все по серединї а коло него ґpyпyють ся члени кабінету після бюрократичної етикети в той спосіб, що найстарші в службі як міністер бр. Пражак і ґр. Фалькенгайн сидять найблизше него a міністри маркиз Бакегем і д-р Штайнбах творять конець правого і лївого крила. Ґр. Кінбурґ засяде имовірно по лївій сторонї, щоби бути найблизше своїх сторонників.
Oгнї. В Чернушовичах під Львовом повстав дня 15 н. ст. грудня огонь і лише завдяки скорій і успішній помочи не прибрав більших розмірів. Огонь був имовірно підложений. При несеню помочи відзначили ся місцеві посесори Витовт і Станислав Трачевскі, що з нараженєм власного житя виносили з горючої хати селяньскі річи.
Нова обув для вояка. В австрійскій армії будуть в короткім часї заведені нові черевики для вояків. Будуть они і що-до матеріялу і що-до форми лїпші від дотеперішних. Шкіpa, з котрої вирабляти ся будуть нові черевики, єсть лекша і мякша і форма обуви має бути примінена о скілько можна до ноги, запятки-же будуть низші і ширші. Такі черевики будуть о много вигіднїйші від дотеперішних особливо підчас дальших походів.
У тебе одна дорога — у злодїя десять. Иван Боярскій звістний львівскій поліції злодїй, утїкав оногди перед ревізором поліційним Ґінсберґом, котрий хотїв єго прихопити за якусь крадїж. Видячи, що годї буде єму утечи звичайними дорогами, прибіг Боярскій коло збіжевої торговицї до незасклепленої в тім місци Полтви і, скочивши з висоти кількох метрів до Полтви утїк каналами по під місто.
Заведенє убезпечень робітників від нещастних случаїв у Львові, обіймаюче Галичину і Буковину оголосило справозданє з своєїй лояльности за час 1889/90 р. Заведенє утворене на основі закона з 1887 року розпочало свою дїяльність дня 6 липня 1889. В роцї 1889/90 зголошено в заведеню 7249 предприємств підлягаючих убезпеченю з загальним числом робітників по-над 70.000. В тім часї донесено о 485 нещастних случаях (з того 72 случаїв смерти). Полагоджено 371 случаїв. Загальна сума обтяжень, випливаюча з лучивших ся нещасть виносить 106.874 зр. Чистий зиск в часї 1889/90 року виносив 5563 зр.
Дрібні вісти. Цїсар дарував комітетови парохіяльному в Серетї на Буковинї на будову греко-кат. церкви 150 зр. — Суд присяжних в Перемишли засудив Михайла Иляша з Мацькович в повітї перемискім за братоубійство на кару смерти через повішенє. — В Коломиї померли: почтовий офіціял Іосиф Якимецкій і ученик I. кл. ґімназіяльної Іосиф Тимяк.

1888 новинки